Language of document :

Appel iværksat den 3. april 2019 af Andrew Clarke til prøvelse af kendelse afsagt af Retten (Femte Afdeling) den 25. marts 2019 i sag T-731/18, Clarke mod Kommissionen

(Sag C-284/19 P)

Processprog: engelsk

Parter

Appellant: Andrew Clarke (ved solicitor E. Lock)

Den anden part i appelsagen: Europa-Kommissionen

Appellanten har nedlagt følgende påstande

Sagen hjemvises til Retten med henblik på, at denne træffer afgørelse i overensstemmelse med Domstolens afgørelse.

Det pålægges senest den 12. april 2019 (eller en anden dato, til hvilken artikel 50-perioden måtte blive forlænget)

Retten at behandle søgsmålet i henhold til en tidsplan og på en måde, så den er i stand til at træffe endelig afgørelse derom, og

Kommissionen som en foreløbig foranstaltning at afgive en begrundet udtalelse til Det Forenede Kongerige, hvori den giver udtryk for sin stillingtagen vedrørende de tilsidesættelser af EU-retten, som kan udledes af dens skrivelse til appellanten af 25. oktober 2018,

Det fastslås, at parterne frit kan anmode Retten om yderligere passende påbud.

Kommissionen tilpligtes at betale sagsomkostningerne.

Anbringender og væsentligste argumenter

Appellanten har til støtte for appellen fremført et anbringende.

Retten lagde i kendelsen af 25. marts 2019 en urigtig forståelse af den påstand, appellanten havde fremsat i stævningen, til grund, og Retten fastslog med urette, at appellanten ikke havde retlig interesse i søgsmålet, og at den ikke havde kompetence til at tage appellantens påstand til følge.

Appellanten har ikke anmodet om, at Kommissionen skal anlægge et traktatbrudssøgsmål mod Det Forenede Kongerige. Der er nedlagt påstand om annullation af to afgørelser fra Kommissionen, hvoraf den ene blev fejlagtigt identificeret af Retten. I denne henseende støtter den citerede retspraksis, som Retten har lagt til grund, enten ikke de pågældende anbringender, eller også er den irrelevant. Appellanten er berettiget til at søge disse afgørelser annulleret, for så vidt som de er rettet til ham og/eller berører ham umiddelbart og individuelt. Endvidere gøres det subsidiært gældende, at appellanten er berettiget til at anlægge sag i medfør af artikel 265 TEUF på det grundlag, at Kommissionen har undladt at handle, idet den ikke fremsendte en begrundet udtalelse til Det Forenede Kongerige i henhold til en bindende forpligtelse i medfør af artikel 258, stk. 1, TEUF til at gøre dette, henset til at Kommissionen implicit i den anden af disse afgørelser anerkendte, at Det Forenede Kongerige havde tilsidesat EU-retten, idet Kommissionen tog hensyn til dens skønsbeføjelse i henhold til artikel 258, stk. 2, TEUF. Det er på det grundlag, at den begrundede udtalelse også burde være rettet til appellanten og/eller ville berøre ham umiddelbart og individuelt. Appellanten er endvidere berettiget til at søge et påbud og foreløbige foranstaltninger for så vidt angår hans påstande på grundlag af artikel 265 TEUF.

____________