Language of document :

Andrew Clarke’i 3. aprillil 2019 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (viies koda) 25. märtsi 2019. aasta määruse peale kohtuasjas T-731/18: Clarke versus komisjon

(kohtuasi C-284/19 P)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Apellant: Andrew Clarke (esindaja: solicitor E. Lock,)

Teine menetlusosaline: Euroopa Komisjon

Apellandi nõuded

Suunata kohtuasi tagasi Üldkohtusse otsuse tegemiseks vastavalt Euroopa Kohtu otsusele.

Otsustada, et hiljemalt 12. aprilliks 2019 (või muuks selliseks kuupäevaks, milleni ELTL artikli 50 ajavahemik võidakse pikendada)

Üldkohus käsitleks hagiavaldust vastavalt ajagraafikule ja viisil, mis võimaldab tal teha selle kohta lõpliku otsuse;

ajutise meetmena esitaks komisjon Ühendkuningriigile põhjendatud arvamuse, milles toob välja oma seisukoha liidu õiguse rikkumiste kohta, mida võib tuletada tema kirjast apellandile 25. oktoobril 2018.

Otsustada, et pooled võivad edaspidiste juhiste saamiseks pöörduda Üldkohtusse.

Mõista apellandi kohtukulud välja komisjonilt.

Väited ja peamised argumendid

Apellant põhjendab oma apellatsioonkaebust ühe väitega.

25. märtsi 2019. aasta kohtumääruses mõistis Üldkohus valesti, mida apellant oma hagiavaldusega nõudis, järeldas valesti, et apellandil ei ole õigust hagi esitada ja et kohtul puudub pädevus taotletud korraldust anda.

Apellant ei ole nõudnud, et komisjon algataks Ühendkuningriigi vastu rikkumismenetluse. Ta on taotlenud komisjoni kahe otsuse tühistamist, millest ühe tuvastamisel Üldkohus eksis. Seda arvestades ei toeta Üldkohtu poolt viidatud kohtupraktika samuti ettepanekut, milleks seda tsiteeriti, või ei puutu asjasse. Apellandil on õigus nõuda nende otsuste tühistamist osas, milles ta on nende adressaat ja/või need puudutavad teda otseselt ja isiklikult. Lisaks on apellandil teise võimalusena õigus esitada hagi ELTL artikli 265 alusel, tuginedes komisjon tegevusetusele selles, et ta ei esitanud Ühendkuningriigile põhjendatud arvamust lähtuvalt oma seadusest tulenevast kohustusest seda teha vastavalt ELTL artikli 258 esimesele lõigule, arvestades tema vaikivat nõusolekut teises kõnealuses otsuses, milles ta kaalus oma õigust järeldada ELTL artikli 258 teise lõigu alusel, et Ühendkuningriik oli rikkunud liidu õigust. Seega tuleks põhjendatud arvamus samuti adresseerida apellandile ja/või see puudutab teda otseselt ja isiklikult. Apellandil on lisaks sellele õigus taotleda korralduse andmist ja ajutiste meetmete võtmist vastavalt ELTL artikli 265 sätestatule.

____________