Language of document :

Valitus, jonka Andrew Clarke on tehnyt 3.4.2019 unionin yleisen tuomioistuimen asiassa T-731/18, Clarke v. komissio, 25.3.2019 antamasta tuomiosta

(asia C-284/19 P)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Valittaja: Andrew Clarke (edustaja: E. Lock, Solicitor)

Muu osapuoli: Euroopan komissio

Vaatimukset

Valittaja vaatii, että unionin tuomioistuin

palauttaa asian unionin yleiseen tuomioistuimeen, jotta tämä voi käsitellä asian unionin tuomioistuimen toteamukset huomioon ottaen

määrää, että viimeistään 12.4.2019 (tai muuna päivänä, johon asti 50 artiklan mukaista määräaikaa mahdollisesti pidennetään)

unionin yleinen tuomioistuin käsittelee asian sellaisen aikataulun mukaisesti ja siten, että se voi ratkaista asian lopullisesti

komissio toimittaa välitoimena Yhdistyneelle kuningaskunnalle perustellun lausunnon, jossa se ilmaisee kantansa unionin oikeuden rikkomisista, jotka käyvät ilmi sen valittajalle 25.10.2018 osoittamasta kirjeestä

määrää, että osapuolet voivat pyytää unionin yleiseltä tuomioistuimelta tarvittaessa lisäohjeita

velvoittaa komission korvaamaan oikeudenkäyntikulut

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Valittaja vetoaa valituksensa tueksi yhteen ainoaan valitusperusteeseen.

Unionin yleinen tuomioistuin on 25.3.2019 antamassaan määräyksessä arvioinut väärin valittajan kanteen tarkoituksen, kun se on katsonut virheellisesti, että valittajalla ei ole kanneoikeutta ja että unionin yleinen tuomioistuin ei ole toimivaltainen antamaan asiassa ratkaisua.

Valittaja ei ole vaatinut, että komissio käynnistää rikkomusmenettelyn Yhdistynyttä kuningaskuntaa vastaan. Kumoamisvaatimukset koskevat komission kahta päätöstä, joista toista unionin yleinen tuomioistuin on tulkinnut virheellisesti. Tältä osin oikeuskäytäntö, johon unionin yleinen tuomioistuin on tukeutunut, ei puolla näkemystä, jota varten siihen viitataan, tai se on merkityksetön. Valittajalla on oikeus vaatia kyseisten päätösten kumoamista, koska ne on osoitettu hänelle ja/tai ne koskevat häntä suoraan ja erikseen. Vaihtoehtoisesti valittajalla on SEUT 265 artiklaan perustuva kanneoikeus, koska komissio on laiminlyönyt ratkaisun tekemisen, kun se ei ole antanut perusteltua lausuntoa Yhdistyneelle kuningaskunnalle, mikä on sille SEUT 258 artiklan ensimmäisen kohdan nojalla kuuluva velvollisuus, sillä komissio katsoi implisiittisesti toisessa päätöksessään SEUT 258 artiklan toisen kohdan mukaisen harkintavaltansa nojalla, että Yhdistynyt kuningaskunta oli rikkonut unionin oikeutta. Tästä syystä perustelu lausunto olisi osoitettava myös valittajalle ja/tai sen pitäisi koskea valittajaa suoraan ja erikseen. Valittajalla on myös oikeus hakea SEUT 265 artiklaan perustuvaan vaatimukseensa liittyvää kieltomääräystä tai välitoimia.

____________