Language of document :

A Törvényszék (ötödik tanács) T-731/18. sz., Clarke kontra Bizottság ügyben 2019. március 25-én hozott végzése ellen Andrew Clarke által 2019. április 3-án benyújtott fellebbezés

(C-284/19. P. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Fellebbező: Andrew Clarke (képviselő: E. Lock solicitor)

A másik fél az eljárásban: Európai Bizottság

A fellebbező kérelmei

A fellebbező azt kéri, hogy a Bíróság:

utalja vissza az keresetet a Törvényszék elé a Bíróság megállapításaira tekintettel való elbírálásra;

rendelje el, hogy legkésőbb 2019. április 12-ig (vagy olyan más időpontig, ameddig az EUSZ 50. cikk szerinti időtartam meghosszabbítható)

a)    a Törvényszék olyan időben és módon bírálja el a keresetet, hogy arról végleges ítéletet hozhasson;

b)    közbenső intézkedésként a Bizottság indokolással ellátott véleményt küldjön az Egyesült Királyságnak, előadva álláspontját az uniós jog azon megsértéséről, amelyre a fellebbezőnek küldött 2018. október 25-i leveléből lehet következtetni;

rendelje el, hogy a felek további megfelelő intézkedésekért folyamodhassanak a Törvényszékhez

a Bizottságot kötelezze a fellebbező költségeinek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Fellebbezése alátámasztása érdekében a fellebbező egy jogalapra hivatkozik.

A Törvényszék a 2019. március 25-i végzésében tévesen értelmezte a fellebbező kereseti kérelmét, valamint helytelenül állapította meg, hogy a fellebbezőnek nincs kereshetőségi joga a keresete előterjesztése tekintetében, és hogy a Törvényszéknek nincs hatásköre a keresetnek való helyt adásra.

A fellebbező nem kérte, hogy a Bizottság kötelezettségszegési eljárást indítson az Egyesült Királysággal szemben. A Bizottság két határozatának megsemmisítését kéri, amelyek közül az egyiket a Törvényszék tévesen azonosított. E tekintetben a Törvényszék által hivatkozott ítélkezési gyakorlat nem támasztja alá azt az állítást, amellyel kapcsolatban hivatkozza, vagy nem releváns. A fellebbező kérheti e határozatok megsemmisítését, mivel azokat neki címezték és/vagy őt közvetlenül és személyében érintik. Ezenkívül másodlagosan a fellebbező az EUMSZ 265. cikk szerint kérelmet terjeszthet elő az alapján, hogy a Bizottság mulasztott, amikor az EUMSZ 258. cikk első bekezdése szerinti kötelezettsége ellenére nem küldött indokolással ellátott véleményt Egyesült Királyságnak, tekintettel arra, hogy a második határozatával – azáltal, hogy vizsgálta a 258. cikk második bekezdése szerinti mérlegelési jogkörét – hallgatólagosan elfogadta azt, hogy az Egyesült Királyság megsértette az uniós jogot. Ez alapján tehát az indokolással ellátott véleményt a fellebbezőnek is kellene címezni és/vagy az őt közvetlenül és személyében érintené. A fellebbező továbbá kérheti meghagyás kibocsátását és ideiglenes intézkedések elrendelését az EUMSZ 265. cikk szerinti kérelmével összefüggésben.

____________