Language of document :

Apelācijas sūdzība, ko 2019. gada 3. aprīlī Andrew Clarke iesniedza par Vispārējās tiesas (piektā palāta) 2019. gada 25. marta rīkojumu lietā T-731/18 Clarke/Komisija

(lieta C-284/19 P)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzējs: Andrew Clarke (pārstāvis: E. Lock, Solicitor)

Otra lietas dalībniece: Eiropas Komisija

Prasījumi

Apelācijas sūdzības iesniedzēja prasījumi Tiesai ir šādi:

nodot lietu atpakaļ Vispārējai tiesai sprieduma taisīšanai, ņemot vērā Tiesas secinājumus;

uzdot, ka ne vēlāk kā līdz 2019. gada 12. aprīlim (vai citam datumam, līdz kuram varētu tikt pagarināts atbilstoši LESD 50. pantam noteiktais termiņš)

Vispārējā tiesa izskata prasības pieteikumu saskaņā ar grafiku un tādā veidā, lai tā attiecīgi var pieņemt galīgo nolēmumu;

Komisijai kā pagaidu noregulējumu sniegt Apvienotajai Karalistei pamatotu atzinumu, kurā izklāstīta tās nostāja jautājumā par Savienības tiesību pārkāpumiem, ko var secināt no tās 2018. gada 25. oktobra vēstules apelācijas sūdzības iesniedzējam;

piespriest, ka lietas dalībniekiem ir tiesības pienācīgā kārtā vērsties Vispārējā tiesā, lai gūtu turpmākas norādes;

piespriest Komisijai atlīdzināt apelācijas sūdzības iesniedzēja tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Apelācijas sūdzības pamatošanai apelācijas sūdzības iesniedzējs izvirza vienu pamatu:

Vispārējā tiesa savā 2019. gada 25. marta rīkojumā esot kļūdaini interpretējusi, ko apelācijas sūdzības iesniedzējs lūdza savā prasības pieteikumā, tā esot kļūdaini noteikusi, ka viņam nav prasības celšanai vajadzīgā statusa un ka lūgtā nolēmuma pieņemšana neesot tās kompetencē.

Apelācijas sūdzības iesniedzējs nav lūdzis, lai Komisija uzsāk procedūru sakarā ar valsts pienākumu neizpildi pret Apvienoto Karalisti. Tika lūgta divu Komisijas lēmumu atcelšana, vienu no kuriem Vispārējā tiesa ir identificējusi kļūdaini. Ņemot vērā iepriekš minēto, judikatūra, uz kuru balstījusies Vispārējā tiesa, vai nu nepamanto tās nostāju, kuras saistībā tā tiek norādīta, vai arī tā ir neatbilstoša. Apelācijas sūdzības iesniedzējam ir pamats lūgt šo lēmumu atcelšanu, ciktāl tie attiecas uz viņu un/vai viņu skar tieši un individuāli. Turklāt kā alternatīva apelācijas sūdzības iesniedzējam ir tiesības celt prasību saskaņā ar LESD 265. pantu ar pamatojumu, ka Komisija nav sniegusi pamatotu atzinumu Apvienotajai Karalistei saskaņā ar LESD 258. panta pirmajā daļā ietverto obligāto prasību to sniegt, ņemot vērā, ka otrajā no šiem lēmumiem tā ir netieši atzinusi, ka atbilstoši LESD 258. panta otrajai daļai tā var konstatēt, ka Apvienotā Karaliste bija pārkāpusi Savienības tiesības. Balstoties uz minēto, pamatotajam atzinumam arī būtu jābūt adresētam apelācijas sūdzības iesniedzējam un/vai viņu skartu tieši un individuāli. Apelācijas sūdzības iesniedzējam turklāt ir tiesības lūgt piemērot pagaidu noregulējumu vai pagaidu pasākumus attiecībā uz viņa saskaņā ar LESD 265. pantu iesniegto prasības pieteikumu.

____________