Language of document :

Pritožba, ki jo je Andrew Clarke vložil 3. aprila 2019 zoper sklep Splošnega sodišča (peti senat) z dne 25. marca 2019 v zadevi T-731/18, Clarke/Komisija

(Zadeva C-284/19 P)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Pritožnik: Andrew Clarke (zastopnik: E. Lock, Solicitor)

Druga stranka v postopku: Evropska komisija

Predlogi

Pritožnica Sodišču predlaga, naj:

vrne zadevo Splošnemu sodišču v obravnavo ob upoštevanju ugotovitev Sodišča;

naloži, da najkasneje do 12. aprila 2019 (ali drugega datuma, na katerega se lahko obdobje iz člena 50 PDEU podaljša)

Splošno sodišče obravnava to zadevo v skladu s časovnim razporedom in na tak način, da lahko o njej dokončno odloči;

Komisija kot začasno odredbo Združenemu kraljestvu predloži obrazloženo mnenje, v katerem predstavi svoje stališče o kršitvah prava Unije, ki izhajajo iz dopisa pritožniku z dne 25. oktobra 2018;

naloži, da imata stranki, če je to ustrezno, možnost, da od Splošnega sodišča zahtevata dodatna navodila;

Komisiji naloži plačilo stroškov pritožnice.

Pritožbeni razlog in bistvene trditve

Pritožnica v utemeljitev pritožbe navaja en tožbeni razlog.

Splošno sodišče je v svojem sklepu z dne 25. marca 2019 napačno razlagalo pritožničin zahtevek iz njene tožbe, napačno je ugotovilo, da pritožnica nima podlage za svojo tožbo ter da samo ni pristojno za sprejetje predlagane odredbe.

Pritožnica ni predlagala, naj Komisija proti Združenemu kraljestvu sproži postopek za ugotavljanje kršitev. Predlagala se je razglasitev ničnosti dveh odločb Komisije, od katerih je eno Splošno sodišče napačno potrdilo. V zvezi s tem sodna praksa, na katero se sklicuje Sodišče, ne podpira predloga, za utemeljitev katerega se navaja, ali ni upoštevna. Pritožnica ima pravico zahtevati razglasitev ničnosti teh odločb, in sicer v delu, kjer so naslovljene nanjo in/ali ju neposredno in posamično zadevata. Podredno, pritožnica je poleg tega upravičena, da zahteva sprejetje odločitve na podlagi člena 265 PDEU, in sicer ker Komisija ni ukrepala, in sicer ker Združenemu kraljestvu v nasprotju s prvim delom člena 258 ni predložila obrazloženega mnenja, upoštevaje pri tem njeno implicitno sprejetje v drugi od teh odločb, da bo v skladu z diskrecijsko pravico iz drugega dela člena 258 PDEU ugotovila, da je Združeno kraljestvo kršilo pravo Unije. Zgoraj navedeno temelji na tem, da naj bi obrazloženo mnenje moralo biti naslovljeno tudi na pritožnico in/ali bi jo neposredno in posamično zadevalo. Pritožnica ima poleg tega pravico zahtevati sprejetje odredbe in začasnih ukrepov glede svoje tožbe v smislu člena 265 PDEU.

____________