Language of document :

Överklagande ingett den 3 april 2019 av Andrew Clarke av det beslut som tribunalen (femte avdelningen) meddelade den 25 mars 2019 i mål T-731/18, Clarke mot kommissionen

(Mål C-284/19 P)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Klagande: Andrew Clarke (ombud: E. Lock, Solicitor)

Övrig part i målet: Europeiska kommissionen

Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska

återförvisa målet till tribunalen för ny prövning mot bakgrund av det som fastställts av EU-domstolen,

fastställa att följande sker senast den 12 april 2019 (eller ett annat datum som kan omfattas av den perioden som avses i artikel 50 FEUF),

tribunalen prövar den tillämpningen i enlighet med en tidsram och på ett sådant sätt att den kan avgöra målet slutligt i det hänseendet

kommissionen, såsom en interimistisk åtgärd överlämnar ett motiverat yttrande till Förenade kungariket, i vilket den klargör sin ställning avseende den överträdelse av unionsrätten som framgår av dess skrivelse till klaganden den 25 oktober 2018,

fastställa att parterna har rätt att vända sig till tribunalen för vidare vägledning i den mån det är lämpligt, och

förplikta kommissionen att ersätta klagandens rättegångskostnader.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sitt överklagande åberopar klaganden en grund.

Tribunalen missförstod i sitt beslut av den 25 mars 2019 klagandens yrkande i ansökan och fann felaktigt att klaganden inte hade talerätt och att den inte hade behörighet att fatta ett sådant beslut.

Klaganden har inte yrkat att kommissionen ska inleda ett fördragsbrottsförfarande mot Förenade kungariket (UK). Klaganden har yrkat att två kommissionsbeslut ska ogiltigförklaras. Tribunalen har tagit fel på ett av dessa beslut. Den rättspraxis som tribunalen har hänvisat till i detta hänseende underbygger antingen inte den åsikt som den är avsedd att stödja eller är inte relevant. Klaganden gör i första hand gällande att han har rätt att begära ogiltigförklaring av besluten i den mån de riktar sig mot honom och/eller berör honom direkt och individuellt. Klaganden gör i andra hand gällande att han har rätt att väcka talan enligt artikel 265 FEUF, eftersom kommissionen har underlåtit att vidta åtgärder genom att inte överlämna ett motiverat yttrande till UK i enlighet med den skyldighet som åligger kommissionen enligt artikel 258 FEUF första stycket då kommissionen i det andra beslutet underförstått godtog att UK hade gjort sig skyldig till en överträdelse av unionsrätten då den däri beaktade sitt utrymme för skönsmässig bedömning enligt artikel 258 andra stycket. Eftersom klaganden anser att det motiverade yttrandet även borde rikta sig till honom och/eller berör honom direkt och individuellt, har han även rätt att ansöka om föreläggande eller interimistiska åtgärder avseende hans talan enligt artikel 265 FEUF.

____________