Language of document :

Valitus, jonka Almashreq Investment Fund on tehnyt 29.4.2019 unionin yleisen tuomioistuimen (viides jaosto) asiassa T-415/16, Almashreq Investment Fund v. neuvosto, 28.2.2019 antamasta tuomiosta

(asia C-349/19 P)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Valittaja: Almashreq Investment Fund (edustaja: E. Ruchat, avocat)

Muu osapuoli: Euroopan unionin neuvosto

Vaatimukset

Valitus on otettava tutkittavaksi ja todettava perustelluksi,

minkä johdosta

tuomio 28.2.2019 (T-415/16) on kumottava ja asiassa annettava uusi, seuraavansisältöinen ratkaisu:

27.5.2016 annettu päätös (YUTP) 2016/8501 ja sitä seuranneet täytäntöönpanotoimet kumotaan siltä osin kuin ne koskevat valittajaa

neuvosto velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Valittaja esittää valituksensa tueksi kolme valitusperustetta.

Ensimmäisen valitusperusteen mukaan on tehty oikeudellinen virhe, kun unionin yleinen tuomioistuin ei ole ottanut huomioon valittajan oikeutta tulla kuulluksi, joka on vahvistettu perusoikeuskirjan 41 artiklassa, ennen uusien rajoittavien toimenpiteiden toteuttamista.

Toisen valitusperusteen mukaan on tehty oikeudellinen virhe ja tosiseikat on otettu vääristyneellä tavalla huomioon, kun unionin yleinen tuomioistuin ei ottanut huomioon seikkoja, jotka valittaja esitti kumoamiskanteensa tueksi osoittaakseen, että se ei tukenut Syyrian hallintoa.

Kolmannen valitusperusteen mukaan unionin yleinen tuomioistuin teki oikeudellisen virheen, kun se ei todennut, että päätöksen 2013/255/YUTP 27 ja 28 artiklan säännökset, joiden mukaan pelkkä kuuluminen Al-Assadin tai Makhloufin perheeseen on itsenäinen arviointiperuste, joka oikeuttaa seuraamuksen määräämiseen, ovat lainvastaisia, ja käänsi näin samalla todistustaakan.

____________

1 Syyriaan kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2013/255/YUTP muuttamisesta 27.5.2016 annettu neuvoston päätös (YUTP) 2016/850 (EUVL 2016, L 141, s. 125).