Language of document :

Överklagande ingett den 29 april 2019 av Almashreq Investment Fund av den dom som tribunalen (femte avdelningen) meddelade den 28 februari 2019 i mål T-415/16, Almashreq Investment Fund mot rådet

(Mål C-349/19 P)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Klagande: Almashreq Investment Fund (ombud: E. Ruchat, avocat)

Övriga parter i målet: Europeiska unionens råd

Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska

ta upp överklagandet till sakprövning och bifalla detsamma, och

följaktligen upphäva dom av den 28 februari 2019 (T-415/16),

avgöra målet och därvid

ogiltigförklara beslut (Gusp) 2016/850 av den 27 maj 20161 och därpå följande genomförandeåtgärder såvitt dessa avser klaganden, och

förplikta rådet att ersätta rättegångskostnaderna i denna instans.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sitt överklagande åberopar klaganden tre grunder.

Den första grunden avser en felaktig rättstillämpning i det att tribunalen har åsidosatt klagandens rätt enligt artikel 41 i stadgan om de grundläggande rättigheterna att yttra sig innan nya restriktiva åtgärder vidtogs.

Den andra grunden avser en felaktig rättstillämpning och en missuppfattning av de faktiska omständigheterna i det att tribunalen underlät att beakta de artiklar som klaganden åberopat till stöd för talan om ogiltigförklaring och till styrkande av att det inte stödde den syriska regimen.

Den tredje grunden avser en felaktig rättstillämpning i det att tribunalen inte fann bestämmelserna 27 och 28 i beslut 2013/255/Gusp olagliga; enligt dessa bestämmelser utgör tillhörighet till familjerna Al-Assad eller Makhlouf i sig ett autonomt kriterium som motiverar att sanktionsåtgärder vidtas. Därigenom har tribunalen även kullkastat bevisbördan.

____________

1     Rådets beslut (Gusp) 2016/850 av den 27 maj 2016 om ändring av beslut 2013/255/Gusp om restriktiva åtgärder mot Syrien (EUT 2016, L 141, s. 125).