Language of document :

Appel iværksat den 29. april 2019 af Drex Technologies SA til prøvelse af dom afsagt af Retten (Femte Afdeling) den 28. februar 2019 i sag T-414/16, Drex Technologies mod Rådet

(Sag C-348/19 P)

Processprog: fransk

Parter

Appellant: Drex Technologies SA (ved avocat E. Ruchat)

Den anden part i appelsagen: Rådet for Den Europæiske Union

Appellanten har nedlagt følgende påstande

Appellen antages til realitetsbehandling, og appellanten gives medhold.

Følgelig ophæves dom af 28. februar 2019 (T-414/16).

Der træffes en ny afgørelse med følgende indhold:

Afgørelse (FUSP) 2016/850 af 27. maj 2016 1 samt de efterfølgende retsakter til gennemførelse heraf annulleres, for så vidt som de angår appellanten.

Rådet tilpligtes at betale sagsomkostningerne.

Anbringender og væsentligste argumenter

Til støtte for appellen har appellanten fremsat tre anbringender.

Det første anbringende vedrører en retlig fejl, for så vidt som Retten tilsidesatte appellantens ret, som fastsat i artikel 41 i chartret om grundlæggende rettigheder, til at blive hørt forud for vedtagelsen af nye restriktive foranstaltninger.

Det andet anbringende vedrører en retlig fejl og en urigtig gengivelse af de faktiske omstændigheder, idet Retten så bort fra de artikler, som appellanten har fremlagt til støtte for annullationssøgsmålet med henblik på at bevise, at appellanten ikke ydede støtte til det syriske regime.

Det tredje anbringende vedrører en retlig fejl, idet Retten ikke fandt at bestemmelserne i artikel 27 og 28 i afgørelse 2013/255/FUSP, hvorefter tilhørsforhold til al-Assad-familien eller Makhlouf-familien udgør et selvstændigt kriterium, der begrunder, at den ulovlige sanktion pålægges, idet bevisbyrden samtidig vendes om.

____________

1     Rådets afgørelse (FUSP) 2016/850 af 27.5.2016 om ændring af afgørelse 2013/255/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Syrien (EUT 2016, L 141, s. 125).