Language of document :

Odvolanie podané 29. apríla 2019: Drex Technologies SA proti rozsudku Všeobecného súdu (piata komora) z 28. februára 2019 vo veci T-414/16, Drex Technologies/Rada

(vec C-348/19 P)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Odvolateľka: Drex Technologies SA (v zastúpení: E. Ruchat, avocat)

Ďalší účastník konania: Rada Európskej únie

Návrhy odvolateľky

Vyhlásiť toto odvolanie za prípustné a dôvodné,

v dôsledku toho zrušiť rozsudok z 28. februára 2019 (T-414/16).

V súlade s novými ustanoveniami rozhodnúť, že:

rozhodnutie (SZBP) 2016/850 z 27. mája 20161 a ďalšie akty na jeho vykonanie sa zrušujú v rozsahu, v akom sa týkajú odvolateľky,

Rade sa ukladá povinnosť náhrady trov konania.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojho odvolania odvolateľka uvádza tri odvolacie dôvody.

Prvý žalobný dôvod je založený na nesprávnom právnom posúdení spočívajúcom v tom, že Všeobecný súd porušil právo odvolateľky zakotvené v článku 41 Charty základných práv, byť vypočutá pred prijatím nových obmedzujúcich opatrení.

Druhý žalobný dôvod je založený na nesprávnom právnom posúdení a na skreslení skutkového stavu spočívajúcom v tom, že Všeobecný súd nevzal do úvahy články predložené odvolateľkou na podporu jej žaloby o neplatnosti na účely preukázania, že nepodporovala sýrsky režim.

Tretí žalobný dôvod je založený na nesprávnom právnom posúdení spočívajúcom v tom, že Všeobecný súd nerozhodol, že ustanovenia 27 a 28 rozhodnutia 2013/255/SZBP, podľa ktorých príslušnosť k rodine Al-Assad alebo Makhlouf predstavuje samostatné kritérium, ktoré odôvodňuje uloženie sankcie, sú nezákonné, čím preniesol dôkazné bremeno.

____________

1     Rozhodnutie Rady (SZBP) 2016/850 z 27. mája 2016, ktorým sa mení rozhodnutie 2013/255/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Sýrii (Ú. v. EÚ L 141, 2016, s. 125).