Language of document :

Преюдициално запитване от Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (Испания), постъпило на 11 март 2019 г. — Promociones Oliva Park S.L./Tribunal Económico Administrativo Regional (TEAR) de la Comunidad Valenciana

(Дело C-220/19)

Език на производството: испански

Запитваща юрисдикция

Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana

Страни в главното производство

Жалбоподател: Promociones Oliva Park S.L.

Ответник: Tribunal Económico Administrativo Regional (TEAR) de la Comunidad Valenciana

Преюдициални въпроси

Трябва ли член 1, параграф 2 от Директива 2008/118/ЕО1 да се тълкува в смисъл, че не допуска привидно пряк данък като ДСПЕ [данък върху стойността на производството на електроенергия], който предвид истинската си същност се оказва косвен данък без специална цел, предназначен изключително за набиране на бюджетни приходи, чието квалифициране съгласно националното право не може да има предимство пред тълкуването на правото на ЕС, което се подчинява на присъщите на тази правна система цели и на обективните характеристики на данъка?

Дали въпреки квалифицирането на ДСПЕ като екологичен данък с него се цели основно набиране на бюджетни приходи, като се облагат по един и същи начин дейности по производството и по включването в електроенергийната система на електроенергия, независимо от тяхната интензивност и въздействие върху околната среда, в нарушение на член 1 и член 3, параграфи 1 и 2 и параграф 3, буква а), последният във връзка с член 2, буква к) от Директива 2009/28/ЕО2 ?

Следва ли да се приеме, че принципът на свободната конкуренция и на насърчаването на енергията от възобновяеми източници не допуска ДСПЕ, доколкото от данъчна гледна точка по един и същи начин се третира енергията от невъзобновяеми източници и енергията от възобновяеми източници, като се дискриминира последната и се нарушава схемата за подпомагане по член 2, буква к) и съответните членове от Директива 2009/28/ЕО?

Принципът на свободната конкуренция и членове 32, 33 и 34 (ГЛАВА VIII, ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДОСТЪПА ДО СИСТЕМАТА) от Директива 2009/72/ЕО3 изключват ли ДСПЕ, тъй като той позволява положителна дискриминация по отношение на чуждестранните производители на електроенергия в ущърб на испанските производители, като нарушава функционирането на вътрешния пазар на електроенергия и достъпа до системата?

____________

1 Директива 2008/118/ЕО на Съвета от 16 декември 2008 година относно общия режим на облагане с акциз и за отмяна на Директива 92/12/ЕИО (ОВ L 9, 2009 г., стр. 12).

2 Директива 2009/28/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 година за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и за изменение и впоследствие за отмяна на директиви 2001/77/ЕО и 2003/30/ЕО (Текст от значение за ЕИП) (ОВ L 140, 2009 г., стр. 16).

3 Директива 2009/72/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 година относно общите правила за вътрешния пазар на електроенергия и за отмяна на Директива 2003/54/ЕО (Текст от значение за ЕИП) (ОВ L 211, 2009 г., стр. 55).