Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (Španělsko) dne 11. března 2019 – Promociones Oliva Park S.L. v. Tribunal Económico Administrativo Regional (TEAR) de la Comunidad Valenciana

(Věc C-220/19)

Jednací jazyk: španělština

Předkládající soud

Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: Promociones Oliva Park S.L.

Žalovaný: Tribunal Económico Administrativo Regional (TEAR) de la Comunidad Valenciana

Předběžné otázky

Musí být čl. 1 odst. 2 směrnice 2008/118/ES1 vykládán v tom smyslu, že brání takové dani, formálně přímé, jako je [daň z hodnoty vyrobené elektrické energie, dále jen „]IVPEE[“], která je s ohledem na svou skutečnou povahu nepřímou daní, jež nemá zvláštní důvod a jejímž záměrem je výlučně výběr finančních prostředků, a že kvalifikace přiznaná této dani vnitrostátním právem nemůže převážit nad výkladem unijního práva, který se řídí cíli vlastními tomuto právnímu řádu a podle objektivních charakteristik daně?

Je hlavní důvod IVPEE, jímž je výběr finančních prostředků – neboť jsou stejným způsobem zdaněny činnosti výroby a dodávání elektrické energie do elektrizační soustavy bez ohledu na jejich intenzitu a dopad na životní prostředí – navzdory tomu, že IVPEE je kvalifikována jako ekologická daň, v rozporu s článkem 1, čl. 3 odst. 1 a 2, jakož i odst. 3 písm. a) ve spojení s čl. 2 písm. k) směrnice 2009/28/ES2 ?

Musí být zásada volné hospodářské soutěže a podpory energie z obnovitelných zdrojů vykládána v tom smyslu, že brání IVPEE, neboť tato daň zachází z daňového hlediska s energií z neobnovitelných zdrojů stejně jako s energií z obnovitelných zdrojů, takže dochází k diskriminaci obnovitelných zdrojů a k porušení režimu podpory podle čl. 2 písm. k) a souvisejících směrnice 2009/28/ES?

Brání konečně zmíněná zásada volné hospodářské soutěže a články 32, 33 a 34 (kapitola VIII, nadepsaná „Organizace přístupu do soustavy“) směrnice 2009/72/ES3 IVPEE, neboť tato daň umožňuje pozitivní diskriminaci zahraničních výrobců elektrické energie na úkor výrobců španělských, takže dochází k narušení vnitřního trhu s elektřinou a přístupu do soustavy?

____________

1 Směrnice Rady 2008/118/ES ze dne 16. prosince 2008 o obecné úpravě spotřebních daní a o zrušení směrnice 92/12/EHS (Úř. věst. 2009, L 9, s. 12).

2 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/28/ES ze dne 23. dubna 2009 o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů a o změně a následném zrušení směrnic 2001/77/ES a 2003/30/ES (Úř. věst. 2009, L 140, s. 16).

3 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/72/ES ze dne 13. července 2009 o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou a o zrušení směrnice 2003/54/ES (Úř. věst. 2009, L 211, s. 55).