Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (Hispaania) 11. märtsil 2019 – Promociones Oliva Park S.L. versus Tribunal Económico Administrativo Regional (TEAR) de la Comunidad Valenciana

(kohtuasi C-220/19)

Kohtumenetluse keel: hispaania

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana

Põhikohtuasja pooled

Apellant: Promociones Oliva Park S.L.

Vastustaja: Tribunal Económico Administrativo Regional (TEAR) de la Comunidad Valenciana

Eelotsuse küsimused

1.    Kas direktiivi 2008/118/EÜ1 artikli 1 lõiget 2 tuleb tõlgendada nii, et sellega on vastuolus ja kokkusobimatu nime poolest otsene maks, nagu elektrienergia tootmishinna maks, mis on selle tõelist laadi arvestades tegelikult erieesmärgita, ainult maksu kogumiseks mõeldud kaudne maks, kuid mille liikmesriigi õiguses kvalifitseerimine ei saa olla esimuslik ELi õiguse tõlgendamise suhtes, mis juhindub nimetatud õiguskorra oma eesmärkidest ja oleneb maksu objektiivsetest tunnustest?

Kas sõltumata sellest, et elektrienergia tootmishinna maks kvalifitseeritakse keskkonnamaksuks, on selle maksu peamine eesmärk maksu kogumine, kuna sellega maksustatakse ühtemoodi elektri tootmist ja selle juhtimist elektrisüsteemi, olenemata elektritootmise intensiivsusest ja mõjust keskkonnale, rikkudes direktiivi 2009/28/EÜ2 artiklit 1, artikli 3 lõikeid 1 ja 2 ning lõike 3 punkti a koostoimes selle direktiivi artikli 2 punktiga k?

Kas vaba konkurentsi ja taastuvatest energiaallikatest energia tootmise edendamise põhimõtet tuleb tõlgendada nii, et elektrienergia tootmishinna maks on sellega vastuolus, kuna selle maksuga maksustatakse mittetaastuvatest energiaallikatest ja taastuvatest energiaallikatest toodetud energiat ühtemoodi, diskrimineerides taastuvaid energiaallikaid ja rikkudes direktiivi 2009/28/EÜ artikli 2 punktis k ja sellega seotud õigusnormides ette nähtud toetuskava?

4.    Lõpuks, kas elektrienergia tootmishinna maks on nimetatud vaba konkurentsi põhimõttega ja direktiivi 2009/72/EÜ3 artiklitega 32, 33 ja 34 (VIII PEATÜKK „VÕRGULE JUURDEPÄÄSU KORRALDAMINE“) vastuolus, arvestades, et sellega on lubatud välisriikide elektrienergiatootjate positiivne diskrimineerimine Hispaania tootjate kahjuks, moonutades sellega elektrienergia siseturgu ja võrgule juurdepääsu?

____________

1     Nõukogu 16. detsembri 2008. aasta direktiiv 2008/118/EÜ, mis käsitleb aktsiisi üldist korda ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 92/12/EMÜ (ELT 2009, L 9, lk 12).

2     Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. aprilli 2009. aasta direktiiv 2009/28/EÜ taastuvatest energiaallikatest toodetud energia kasutamise edendamise kohta ning direktiivide 2001/77/EÜ ja 2003/30/EÜ muutmise ja hilisema kehtetuks tunnistamise kohta (ELT 2009, L 140, lk 16).

3     Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. juuli 2009. aasta direktiiv 2009/72/EÜ, mis käsitleb elektrienergia siseturu ühiseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2003/54/EÜ (ELT 2009, L 211, lk 55).