Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (Espanja) on esittänyt 11.3.2019 – Promociones Oliva Park SL v. Tribunal Económico Administrativo Regional (TEAR) de la Comunidad Valenciana

(asia C-220/19)

Oikeudenkäyntikieli: espanja

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Promociones Oliva Park SL

Vastaaja: Tribunal Económico Administrativo Regional (TEAR) de la Comunidad Valenciana

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko direktiivin 2008/118/EY1 1 artiklan 2 kohtaa tulkittava siten, että se on esteenä IVPEE:n kaltaiselle nimellisesti välittömälle verolle, joka todellisen luonteensa perusteella on välillinen vero, jolle ei ole määritetty erityistä tarkoitusta ja jota kannetaan yksinomaan verotulojen saamiseksi, ilman että kyseiselle verolle kansallisessa oikeudessa annettu luonnehdinta voisi saada etusijan suhteessa unionin oikeuden tulkintaan, joka määräytyy unionin oikeusjärjestykselle ominaisten tavoitteiden mukaisesti ja veron objektiivisten ominaisuuksien perusteella.

Vaikka IVPEE määritellään ympäristöveroksi, onko sen keskeisenä tarkoituksena kuitenkin saada verotuloja, koska sillä verotetaan kaikkea sähkön tuotantoa ja siirtoa sähköjärjestelmään koskevaa toimintaa samalla tavalla toiminnan intensiivisyydestä ja ympäristövaikutuksista riippumatta, mikä on direktiivin 2009/28/EY2 1 artiklan, 3 artiklan 1 ja 2 kohdan ja 3 artiklan 3 kohdan a alakohdan, luettuna yhdessä 2 artiklan k alakohdan kanssa, vastaista?

Onko vapaan kilpailun ja uusiutuvista lähteistä tuotetun energian edistämisen periaatteita tulkittava siten, että ne ovat esteenä IVPEE:lle, koska muista kuin uusiutuvista lähteistä tuotetulle energialle annetaan samanlainen verokohtelu kuin uusiutuvista lähteistä tuotetulle energialle, mikä merkitsee jälkimmäisen syrjintää ja direktiivin 2009/28/EY 2 artiklan k alakohdassa ja muissa merkityksellisissä säännöksissä tarkoitetun tukijärjestelmän soveltamatta jättämistä?

Ovatko vapaan kilpailun periaate ja direktiivin 2009/72/EY3 32, 33 ja 34 artikla (VII luku, Verkkoon pääsyn järjestäminen) esteenä IVPEE:lle sillä perusteella, että se mahdollistaa ulkomaisten sähköntuottajien positiivisen syrjinnän espanjalaisten sähkötuottajien vahingoksi ja vääristää sähkön sisämarkkinoita ja verkkoon pääsyä?

____________

1 Valmisteveroja koskevasta yleisestä järjestelmästä ja direktiivin 92/12/ETY kumoamisesta 16.12.2008 annettu neuvoston direktiivi 2008/118/EY (EUVL 2009, L 9, s. 12).

2 Uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistämisestä sekä direktiivien 2001/77/EY ja 2003/30/EY muuttamisesta ja myöhemmästä kumoamisesta 23.4.2009 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/28/EY (EUVL 2009, L 140, s. 16).

3 Sähkön sisämarkkinoita koskevista yhteisistä säännöistä ja direktiivin 2003/54/EY kumoamisesta 13.7.2009 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/72/EY (EUVL 2009, L 211, s. 55).