Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 11. martā iesniedza Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (Spānija) – Promociones Oliva Park S.L./Tribunal Económico Administrativo Regional (TEAR) de la Comunidad Valenciana

(Lieta C-220/19)

Tiesvedības valoda – spāņu

Iesniedzējtiesa

Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana

Pamatlietas puses

Prasītāja: Promociones Oliva Park S.L.

Atbildētāja: Tribunal Económico Administrativo Regional (TEAR) de la Comunidad Valenciana

Prejudiciālie jautājumi

Vai Direktīvas 2008/118/EK 1 1. panta 2. punkts ir interpretējams tādējādi, ka tam ir pretrunā tāds formāli tiešs nodoklis kā IVPEE, kas īstenībā, ņemot vērā tā patieso raksturu, ir netiešais nodoklis, kuram nav īpaša nolūka un kura vienīgais mērķis ir nodokļu ieņēmumu palielināšana, un tā kvalifikācijai valsts tiesībās nevar tikt dota priekšroka pār ES tiesību interpretāciju, ko nosaka pašas ES tiesību sistēmas mērķi, ņemot vērā attiecīgā nodokļa objektīvās īpašības?

Vai, neraugoties uz IVPEE kā vides nodokļa kvalifikāciju, ar apstākli, ka šī nodokļa galvenais mērķis ir nodokļu ieņēmumu palielināšana, jo darbības, kas ietver elektroenerģijas ražošanu un tās iekļaušanu elektroenerģijas sistēmā, tiek apliktas ar nodokli vienādi – neatkarīgi no to intensitātes un ietekmes uz vidi –, tiek pārkāpts Direktīvas 2009/28/EK 2 1. pants, 3. panta 1. un 2. punkts, kā arī 3. panta 3. punkta a) apakšpunkts, to aplūkojot kopsakarā ar 2. panta k) punktu?

Vai brīvas konkurences princips un atjaunojamo energoresursu izmantošanas veicināšanas princips ir interpretējami tādējādi, ka tiem ir pretrunā IVPEE, jo tas paredz vienādu nodokļu režīmu gan enerģijai no neatjaunojamiem energoresursiem, gan enerģijai no atjaunojamajiem energoresursiem, diskriminējot pēdējo minēto un pārkāpjot atbalsta sistēmu, kas ir paredzēta Direktīvas 2009/28/EK 2. panta k) punktā un ar to saistītajos noteikumos?

Visbeidzot, vai minētajam brīvas konkurences principam un Direktīvas 2009/72/EK 3 32., 33. un 34. pantam (VIII NODAĻA “SISTĒMAS PIEKĻUVES ORGANIZĀCIJA”) ir pretrunā IVPEE, jo tas atļauj pozitīvu diskrimināciju par labu ārvalstu elektroenerģijas ražotājiem un par sliktu Spānijas ražotājiem, izkropļojot elektroenerģijas iekšējo tirgu un piekļuvi sistēmai?”

____________

1 Padomes Direktīva 2008/118/EK (2008. gada 16. decembris) par akcīzes nodokļa piemērošanas vispārēju režīmu, ar ko atceļ Direktīvu 92/12/EEK (OV 2009, L 9, 12. lpp.).

2 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/28/EK (2009. gada 23. aprīlis) par atjaunojamo energoresursu izmantošanas veicināšanu un ar ko groza un sekojoši atceļ Direktīvas 2001/77/EK un 2003/30/EK (OV 2009, L 140, 16. lpp.).

3 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/72/EK (2009. gada 13. jūlijs) par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz elektroenerģijas iekšējo tirgu un par Direktīvas 2003/54/EK atcelšanu (OV 2009, L 211, 55. lpp.).