Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (Spania) la 11 martie 2019 – Promociones Oliva Park S.L./Tribunal Económico Administrativo Regional (TEAR) de la Comunidad Valenciana

(Cauza C-220/19)

Limba de procedură: spaniola

Instanța de trimitere

Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana

Părțile din procedura principală

Reclamantă: Promociones Oliva Park S.L.

Pârât: Tribunal Económico Administrativo Regional (TEAR) de la Comunidad Valenciana

Întrebările preliminare

Articolul 1 alineatul (2) din Directiva 2008/118/CE1 trebuie interpretat în sensul că se opune și este în contradicție cu un impozit calificat ca fiind direct, precum IVPEE, care, având în vedere adevărata sa natură, se dovedește a fi un impozit indirect fără un scop specific, ce urmărește exclusiv un obiectiv de colectare, fără ca această calificare atribuită de dreptul național să poată prevala asupra interpretării dreptului Uniunii, care este reglementat în funcție de obiectivele specifice ale acestei ordini juridice și de caracteristicile obiective ale impozitului?

În pofida calificării IVPEE drept taxă de mediu, acest impozit urmărește un obiectiv eminamente de colectare de venituri, fiind perceput în mod nediferențiat pentru activitățile de producție și de încorporare în sistemul electric a energiei electrice indiferent de intensitatea și de efectul lor asupra mediului, încălcând articolul 1, articolul 3 alineatele (1) și (2) și articolul 3 litera (a) coroborat cu articolul 2 litera (k) din Directiva 2009/28/CE2 ?

Principiul liberei concurențe și al promovării energiei din surse regenerabile trebuie interpretat în sensul că se opune IVPEE, în măsura în care aceasta aplică același tratament fiscal în privinţa energiei din surse neregenerabile precum în privinţa celei din surse regenerabile, aceasta din urmă fiind discriminată și încălcându se sistemul de sprijin prevăzut la articolul 2 litera (k) și la dispozițiile corespunzătoare din Directiva 2009/28/CE?

În sfârșit, principiul liberei concurențe menționat și articolele 32, 33 și 34 (CAPITOLUL VIII, ORGANIZAREA ACCESULUI LA SISTEM) din Directiva 2009/72/CE3 se opun IVPEE, întrucât consideră că aceasta din urmă permite o discriminare pozitivă în favoarea producătorilor neresortisanți de energie electrică, în detrimentul producătorilor spanioli, denaturând piața internă a energiei electrice și accesul la rețea?

____________

1 Directiva 2008/118/CE a Consiliului din 16 decembrie 2008 privind regimul general al accizelor și de abrogare a Directivei 92/12/CEE (JO 2009, L 9, p. 12).

2 Directiva 2009/28/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, de modificare și ulterior de abrogare a Directivelor 2001/77/CE și 2003/30/CE (JO 2009, L 140, p. 16).

3 Directiva 2009/72/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 iulie 2009 privind normele comune pentru piața internă a energiei electrice și de abrogare a Directivei 2003/54/CE (JO 2009, L 211, p. 55).