Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (Španija) 11. marca 2019 – Promociones Oliva Park S.L./Tribunal Económico Administrativo Regional (TEAR) de la Comunidad Valenciana

(Zadeva C-220/19)

Jezik postopka: španščina

Predložitveno sodišče

Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Promociones Oliva Park S.L.

Tožena stranka: Tribunal Económico Administrativo Regional (TEAR) de la Comunidad Valenciana

Vprašanja za predhodno odločanje

Ali je treba člen 1(2) Direktive 2008/118/ES1 razlagati tako, da nasprotuje davku, ki je po imenu neposredni davek, kakršen je IVPEE, ki pa se glede na svojo pravo naravo izkaže za posredni davek brez posebnega namena, katerega namen je izključno povečanje prihodkov, pri čemer pa opredelitev v nacionalnem pravu ne more imeti prednosti pred razlago prava Unije, ki se ravna po ciljih, ki so lastni temu pravnemu redu, in glede na objektivne značilnosti davka?

Ali je v nasprotju s členoma 1 in 3(1), (2) in (3)(a), ta zadnji v povezavi s členom 2(k) Direktive 2009/28/ES, če se IVPEE kljub svoji opredelitvi kot okoljski davek v bistvu pobira samo zaradi povečanja prihodkov in bremeni enako dejavnosti proizvodnje električne energije in njenega vključevanja v elektroenergetski sistem ne glede na njihovo intenzivnost in vpliv na okolje?

Ali je pravilna razlaga, da načelo svobodne konkurence in spodbujanja uporabe energije iz obnovljivih virov nasprotuje IVPEE, ker enako davčno obravnava energijo iz neobnovljivih virov in energijo iz obnovljivih virov, s čim diskriminira zadnjenavedeno in krši program podpore, določen v členu 2(k) in drugih Direktive 2009/28/ES2 ?

Nazadnje, ali navedeno načelo svobodne konkurence in členi 32, 33 in 34 (poglavje VIII, Organiziranje dostopa do sistema) Direktive 2009/72/ES3 nasprotujejo IVPEE, ker se šteje, da omogoča pozitivno diskriminacijo tujih proizvajalcev električne energije v škodo španskih proizvajalcev, s čimer se izkrivlja notranji trg električne energije in dostop do sistema?

____________

1 Direktiva Sveta 2008/118/ES z dne 16. decembra 2008 o splošnem režimu za trošarino in o razveljavitvi Direktive 92/12/EGS (UL 2009, L 9, str. 12).

2 Direktiva 2009/28/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov, spremembi in poznejši razveljavitvi direktiv 2001/77/ES in 2003/30/ES (UL 2009, L 140, str. 16).

3 Direktiva 2009/72/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o skupnih pravilih notranjega trga z električno energijo in o razveljavitvi Direktive 2003/54/ES (UL 2009, L 211, str. 55).