Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (Spanien) den 11 mars 2019 – Promociones Oliva Park S.L. mot Tribunal Económico Administrativo Regional (TEAR) de la Comunidad Valenciana

(Mål C-220/19)

Rättegångsspråk: spanska

Hänskjutande domstol

Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana

Parter i det nationella målet

Klagande: Promociones Oliva Park S.L.

Motpart: Tribunal Económico Administrativo Regional (TEAR) de la Comunidad Valenciana

Tolkningsfrågor

Ska artikel 1.2 i direktiv 2008/1181 tolkas så att den utgör hinder för en skatt som IVPEE, som formellt sett är en direkt skatt men som med hänsyn till dess verkliga karaktär i själva verket är en indirekt skatt som inte har något särskilt ändamål utan enbart syftar till att få in skatteintäkter, och att dess kvalificering i den nationella rätten inte kan ges företräde framför tolkningen av unionsrätten, vilket styrs av den rättsliga regleringens syften och bygger på skattens objektiva kännetecken?

Har IVPEE, trots att den betecknas som en miljöskatt, i huvudsak ett skattemässigt syfte genom att den tas ut på elproduktion och inmatning av el till elnätet på samma sätt oberoende av dess intensitet eller miljöpåverkan, med åsidosättande av artiklarna 1, 3.1, 3.2 och 3.3 a, den sistnämnda jämförd med artikel 2 k, i direktiv 2009/28/EG2 ?

Ska principen om fri konkurrens och främjande av energi från förnybara energikällor tolkas så att den utgör hinder för IVPEE, genom att denna skatt behandlar energi från icke-förnybara källor och energi från förnybara källor lika i skattemässigt hänseende, vilket innebär att den sistnämnda energin diskrimineras och att det stödsystem som föreskrivs i artikel 2 k och motsvarande bestämmelser i direktiv 2009/28/EG åsidosätts?

Utgör principen om fri konkurrens och artiklarna 32, 33 och 34 (KAPITEL VIII, ORGANISATION AV TILLTRÄDE TILL SYSTEMET) i direktiv 2009/72/EG3 hinder för IVPEE, genom att den anses medge en positiv särbehandling av icke-inhemska elproducenter, till men för de spanska producenterna, och därmed snedvrider den inre marknaden för el och tillträde till nätet?

____________

1 Rådets direktiv 2008/118/EG av den 16 december 2008 om allmänna regler för punktskatt och om upphävande av direktiv 92/12/EEG (EUT L 9, 2009, s. 12).

2 Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/28/EG av den 23 april 2009 om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor och om ändring och ett senare upphävande av direktiven 2001/77/EG och 2003/30/EG( EUT L 140, 2009, s. 16).

3 Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/72/EG av den 13 juli 2009 om gemensamma regler för den inre marknaden för el och om upphävande av direktiv 2003/54/EG (EUT L 211, 2009, s. 55).