Language of document :

Иск, предявен на 11 април 2019 г. — Европейска комисия/Република Гърция

(Дело C-298/19)

Език на производството: гръцки

Страни

Ищец: Европейска комисия (представители: M. Konstantinidis и E. Manhaeve)

Ответник: Република Гърция

Искания на ищеца

Комисията иска от Съда:

да установи, че като не е приела всички мерки за изпълнение на решение на Съда от 23 април 2015 г., Комисия/Република Гърция (C-149/14)1 , Република Гърция не е изпълнила задълженията си по член 260, параграф 1 ДФЕС,

да осъди Република Гърция за заплати предлаганата периодична имуществена санкция в размер на 23 753,25 EUR за всеки ден, с който е закъсняла да изпълни решение по дело C-149/14, считано от деня, в който бъде постановено решението по настоящото дело, до деня, в който ще бъде изпълнено решението по дело C-149/14,

да осъди Република Гърция да заплати еднократна сума в дневен размер от 2 639,25 EUR, считано от датата на постановяване на решение по дело C-149/14 до датата на постановяване на решение по настоящото дело или до датата на пълното изпълнение на решение по дело C-149/14, ако то бъде изпълнено по-рано, и ако въпросната сума е по-ниска, да наложи минимална еднократно платима сума в размер на 1 310 000 EUR,

да осъди Република Гърция да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

1.    Съгласно член 260, параграф 1 ДФЕС Република Гърция е длъжна да предприеме необходимите мерки с оглед изпълнението на решение на Съда по дело C-149/14. Република Гърция обаче не е приела всички необходими мерки, за да изпълни диспозитива на посоченото решение. По-специално тя не е изготвила програми за действие във връзка с уязвимите зони, характеризиращи се с наличие на повърхностни и подземни водни източници, замърсени с нитрати от селскостопански източници. Поради това Комисията предявява настоящия иск пред Съда.

2.    С настоящия иск Комисията иска Съдът да осъди Република Гърция да заплати еднократна сума в дневен размер от 2 639,25 EUR и периодична имуществена санкция в размер на 23 753,25 EUR на ден. Еднократната сума и периодичната имуществена санкция са изчислени съобразно тежестта и продължителността на нарушението, както и за постигането на възпиращ ефект, в съответствие с финансовите възможности на тази държава членка.

____________

1 EU:C:2015:264.