Language of document :

Žaloba podaná dne 11. dubna 2019 – Evropská komise v. Řecká republika

(Věc C-298/19)

Jednací jazyk: řečtina

Účastnice řízení

Žalobkyně: Evropská komise (zástupci: M. Konstantinidis a E. Manhaeve, zmocněnci)

Žalovaná: Řecká republika

Návrhová žádání žalobkyně

určit, že Řecká republika tím, že nepřijala všechna opatření, která vyplývají z rozsudku vydaného Soudním dvorem dne 23. dubna 2015 ve věci C-149/141 , Komise v. Řecká republika, nesplnila povinnosti, které pro ni vyplývají z čl. 260 odst. 1 SFEU;

uložit Řecké republice povinnost zaplatit navrhované penále ve výši EUR 23 753,25 za každý den prodlení s plněním povinností vyplývajících z rozsudku vydaného ve věci C-149/14, počínaje dnem vyhlášení rozsudku ve výše uvedené věci až do dne splnění povinností vyplývajících z rozsudku vydaného v téže věci;

uložit Řecké republice povinnost zaplatit denní paušální částku ve výši EUR 2 639,25 ode dne vyhlášení rozsudku ve věci C-149/14 až do dne vyhlášení rozsudku v této věci, anebo do dne splnění povinností vyplývajících z rozsudku ve věci C-149/14, pokud k tomu dojde dříve a za předpokladu, že výše uvedená částka není vyšší, uložit minimální paušální částku ve výši EUR 1 310 000;

uložit Řecké republice náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

1.    Na základě čl. 260 odst. 1 SFEU je Řecká republika povinna přijmout opatření nezbytná ke splnění povinností vyplývajících z rozsudku Soudního dvora ve věci C-149/14. Řecká republika nicméně nepřijala všechna opatření nezbytná pro naplnění výroku uvedeného rozsudku. Konkrétně Řecká republika nestanovila akční programy ve vztahu k ohroženým oblastem, které se vyznačují výskytem podzemních nebo povrchových vod, jež jsou znečištěny dusičnany ze zemědělských zdrojů. Komise se proto rozhodla podat žalobu k Soudnímu dvoru.

2.    Komise se svou žalobou domáhá, aby Soudní dvůr uložil Řecké republice povinnost zaplatit denní paušální částku ve výši EUR 2 639,25. Výše paušální částky a penále byla vypočítána s přihlédnutím k závažnosti a délce trvání neplnění povinnosti, jakož i odrazujícímu účinku, v závislosti na finanční kapacitě tohoto členského státu.

____________

1 EU:C:2015:264.