Language of document :

Sag anlagt den 11. april 2019 – Europa-Kommissionen mod Den Hellenske Republik

(Sag C-298/19)

Processprog: græsk

Parter

Sagsøger: Europa-Kommissionen (ved M. Konstantinidis og E. Manhaeve, som befuldmægtigede)

Sagsøgt: Den Hellenske Republik

Sagsøgerens påstande

Kommissionen har nedlagt følgende påstande:

Det fastslås, at Den Hellenske Republik ikke har overholdt den forpligtelse, som påhviler den i henhold til artikel 260, stk. 1 TEUF, idet den ikke har gennemført alle foranstaltninger til opfyldelse af den dom, som Domstolen afsagde den 23. april 2015 i sag C-149/14, Kommissionen mod Grækenland 1 .

Den Hellenske Republik tilpligtes at betale en tvangsbøde på 23 753,25 EUR pr. dag for forsinkelsen med opfyldelsen af den dom, som blev afsagt i sag C-149/14, fra datoen for afsigelse af dom i nærværende sag indtil datoen for opfyldelsen af den dom, som blev afsagt i sag C-149/14.

Den Hellenske Republik tilpligtes at betale et beløb svarende til 2 639,25 EUR pr. dag fra datoen for afsigelse af dommen C-149/14 indtil datoen for afsigelse af dom i nærværende sag eller datoen for opfyldelsen af dom C-149/14, hvis dette sker først, og såfremt dette beløb ikke overstiger det, at betale et fast beløb på mindst 1 310 000 EUR.

Den Hellenske Republik tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

I henhold til artikel 260, stk. 1, TEUF, påhviler det Den Hellenske Republik at gennemføre de nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af Domstolens dom i sag C-149/14. Den Hellenske Republik har imidlertid ikke de nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af dommens konklusion. Navnlig har Den Hellenske Republik ikke iværksat handlingsprogrammer i forbindelse med udpegningen af zoner, der er kendetegnet ved overfladiske eller underjordiske vandløb, som er forurenet af nitrater, der stammer fra landbruget. Følgelig har Kommissionen besluttet at anlægge sag ved Domstolen.

Med sit søgsmål har Kommissionen nedlagt påstand om, at Den Hellenske Republik pålægges at betale et fast beløb på 2 639,25 EUR pr. dag og en tvangsbøde på 23 753,25 EUR pr. dag. Størrelsen af det faste beløb og tvangsbøden er blevet beregnet under hensyn til overtrædelsens grovhed og varighed og til den afskrækkende virkning i forhold til den nævnte medlemsstats betalingsevne.

____________

1 EU:C:2015:264.