Language of document :

11. aprillil 2019 esitatud hagi – Euroopa Komisjon versus Kreeka Vabariik

(kohtuasi C-298/19)

Kohtumenetluse keel: kreeka

Pooled

Hageja: Euroopa Komisjon (esindajad: M. Konstantinidis ja E. Manhaeve)

Kostja: Kreeka Vabariik

Hageja nõuded

Komisjon palub Euroopa Kohtul:

tuvastada, et Kreeka Vabariik on rikkunud ELTL artikli 260 lõikest 1 tulenevaid kohustusi, kuna ta ei ole võtnud kõiki meetmeid, mida on vaja Euroopa Kohtu 23. aprilli 2015. aasta kohtuotsuse C-149/14, komisjon vs. Kreeka Vabariik1 , täitmiseks;

mõista Kreeka Vabariigilt välja karistusmakse 23 753,25 eurot kohtuasjas C-149/14 tehtud otsuse täitmisega hilinetud päeva eest, alates nimetatud kohtuasjas otsuse kuulutamise päevast kuni päevani, mil see kohtuotsus täidetakse;

mõista Kreeka Vabariigilt välja põhisumma 2639,25 eurot päevas alates kohtuasjas C-149/14 tehtud otsuse kuulutamise päevast kuni päevani, mil kuulutatakse kohtuotsus käesolevas kohtuasjas, või päevani, mil kohtuasjas C-149/14 tehtud otsus täidetakse, kui see täidetakse enne kohtuotsuse kuulutamist käesolevas kohtuasjas, ning kui nimetatud summa ei ületa 1 310 000 eurot, siis mõista välja minimaalne põhisumma 1 310 000 eurot;

mõista kohtukulud välja Kreeka Vabariigilt.

Väited ja peamised argumendid

1.    ELTL artikli 260 lõike 1 kohaselt on Kreeka Vabariik kohustatud võtma Euroopa Kohtu poolt kohtuasjas C-149/14 tehtud otsuse täitmiseks vajalikud meetmed. Kreeka Vabariik ei ole aga võtnud kõiki selle kohtuotsuse täitmiseks vajalikke meetmeid. Konkreetsemalt ei ole Kreeka Vabariik koostanud tegevuskava seoses tundlike maa-aladega, mille pinna- ja põhjavee nitraadireostus pärineb põllumajandusest. Seetõttu otsustas komisjon esitada Euroopa Kohtule hagi.

2.    Oma hagis palub komisjon Euroopa Kohtul mõista Kreeka Vabariigilt välja põhisumma 2639,25 eurot päevas ja karistusmakse 23 753,25 eurot päevas. Põhisumma ja karistusmakse suuruse välja arvutamisel on arvesse võetud rikkumise raskust ja kestust ning nende hoiatavat mõju vastavalt selle liikmesriigi suutlikkusele.

____________

1 EU:C:2015:264.