Language of document :

Kanne 11.4.2019 – Euroopan komissio v. Helleenien tasavalta

(asia C-298/19)

Oikeudenkäyntikieli: kreikka

Asianosaiset

Kantaja: Euroopan komissio (asiamiehet: M. Konstantinidis ja E. Manhaeve)

Vastaaja: Helleenien tasavalta

Vaatimukset

Komissio vaatii, että unionin tuomioistuin

–    toteaa, että Helleenien tasavalta ei ole noudattanut SEUT 260 artiklan 1 kohdan mukaisia velvoitteitaan, koska se ei ole toteuttanut kaikkia unionin tuomioistuimen asiassa C-149/14, komissio v. Helleenien tasavalta1 , 23.4.2015 antaman tuomion täytäntöönpanon edellyttämiä toimenpiteitä

–    velvoittaa Helleenien tasavallan maksamaan 23 753,25 euron suuruisen seuraamuksen kultakin päivältä, jolla asiassa C-149/14 annetun tuomion täytäntöönpano viivästyy, kyseisen tuomion julistamisesta sen täytäntöönpanoon saakka

–    velvoittaa Helleenien tasavallan maksamaan kiinteämääräisen 2 639,25 euron suuruisen summan kultakin päivältä asiassa C-149/14 annetun tuomion julistamispäivästä käsiteltävässä asiassa annettavan tuomion julistamispäivään tai ensin mainitun tuomion täytäntöönpanopäivään saakka, mikäli tämä on näistä myöhäisempi, ja vähintään 1 310 euroa, mikäli ensin mainittu kiinteämääräinen korvaus jää alle tämän summan

–    velvoittaa Helleenien tasavallan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

1)    Helleenien tasavalta on SEUT 260 artiklan 1 kohdan nojalla velvollinen toteuttamaan kaikki unionin tuomioistuimen asiassa C-149/14, komissio v. Helleenien tasavalta, 23.4.2015 antaman tuomion noudattamisen edellyttämät toimenpiteet. Se ei kuitenkaan ole toteuttanut kaikkia mainitun tuomion tuomiolauselmassa mainittuja toimenpiteitä, kuten velvoitettaan laatia toimintaohjelmat erityisen pilaantumisalttiilla alueilla sijaitsevien pinta- ja pohjavesien suojelemiseksi maataloudesta peräisin olevien nitraattien aiheuttamalta pilaantumiselta. Tämän vuoksi komissio on nostanut kanteen unionin tuomioistuimessa.

2)    Komissio vaatii, että unionin tuomioistuin velvoittaa Helleenien tasavallan maksamaan laiminlyönnin osalta kultakin päivältä 2 639,25 euron suuruisen kiinteän korvauksen ja 23 753,25 euron suuruisen kiinteämääräisen seuraamuksen. Kiinteämääräisen korvauksen ja seuraamuksen määrät on laskettu ottamalla huomioon laiminlyönnin vakavuus ja kesto sekä seuraamusten yleisestävä vaikutus suhteessa kyseisen jäsenvaltion maksukykyyn.

____________

1 EU:C:2015:264.