Language of document :

Prasība, kas celta 2019. gada 11. aprīlī – Eiropas Komisija/Grieķijas Republika

(Lieta C-298/19)

Tiesvedības valoda – grieķu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Eiropas Komisija (pārstāvji: M. Konstantinidis un E. Manhaeve)

Atbildētāja: Grieķijas Republika

Prasītājas prasījumi

Komisija lūdz Tiesu:

atzīt, ka, neveicot visus vajadzīgos pasākumus, lai izpildītu spriedumu, ko 2015. gada 23. aprīlī Tiesa pasludinājusi lietā C-149/14 Komisija/Grieķijas Republika 1 , Grieķijas Republika nav izpildījusi pienākumus, kas tai ir noteikti saskaņā ar LESD 260. panta 1. punktu;

noteikt Grieķijas Republikai pienākumu samaksāt naudas sodu 23 753,25 EUR apmērā par katru dienu, kas ir nokavēta sprieduma izpildē lietā C-149/14, skaitot no sprieduma pasludināšanas dienas minētajā lietā līdz dienai, kad tiks izpildīts minētajā lietā pasludinātais spriedums;

noteikt Grieķijas Republikai pienākumu samaksāt fiksētu summu 2639,25 EUR apmērā par dienu, no dienas, kad ir pasludināts spriedums lietā C-149/14, līdz dienai, kad tiks pasludināts spriedums šajā lietā, vai līdz dienai, kad tiks izpildīts spriedums lietā C-149/14, ja tas notiks agrāk, un noteikt samaksāt minimālu fiksētu summu 1 310 000 EUR apmērā ar nosacījumu, ka iepriekš minētā summa nav lielāka par pēdējo minēto;

piespriest Grieķijas Republika atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

1.    Saskaņā ar LESD 260. panta 1. punktu Grieķijas Republikai ir pienākums veikt pasākumus, kas ir vajadzīgi, lai izpildītu Tiesas spriedumu lietā C-149/14. Tomēr Grieķijas Republika nav veikusi visus pasākumus, kas ir vajadzīgi, lai izpildītu minētā sprieduma rezolutīvo daļu. It īpaši Grieķijas Republika nav izstrādājusi rīcības programmas saistībā ar jutīgām zonām, kam ir raksturīga tādu virszemes ūdeņu un gruntsūdeņu esamība, kuri ir piesārņoti ar lauksaimnieciskas izcelsmes nitrātiem. Līdz ar to Komisija nolēma celt prasību Tiesā.

2.    Savā prasībā Komisija lūdz Tiesu noteikt Grieķijas Republikai pienākumu samaksāt fiksētu summu 2639,25 EUR apmērā par dienu un naudas sodu 23 753,25 EUR apmērā par dienu. Fiksētās summas apmērs un naudas soda apmērs ir aprēķināts, ņemot vērā pārkāpuma smagumu un ilgumu, kā arī preventīvo iedarbību, atkarībā no šīs dalībvalsts maksātspējas.

____________

1 EU:C:2015:264.