Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 11 kwietnia 2019 r. – Komisja Europejska / Republika Grecka

(Sprawa C-298/19)

Język postępowania: grecki

Strony

Strona skarżąca: Komisja Europejska (przedstawiciele: M. Konstantinidis i E. Manhaeve, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Republika Grecka

Żądania strony skarżącej

Skarżąca wnosi do Trybunału o:

stwierdzenie, że nie podejmując wszystkich środków zapewniających wykonanie wyroku wydanego przez Trybunał w dniu 23 kwietnia 2015 r. w sprawie C-149/14, Komisja/Republika Grecka1 , Republika Grecka uchybiła zobowiązaniom ciążącym na niej na mocy art. 260 ust. 1 TFUE;

zobowiązanie Republiki Greckiej do zapłaty zaproponowanej okresowej kary pieniężnej w wysokości 23 753,25 EUR za każdy dzień zwłoki w wykonaniu wyroku wydanego w sprawie C-149/14, od dnia ogłoszenia wyroku w rzeczonej sprawie do dnia wykonania wyroku wydanego w tej sprawie;

zobowiązanie Republiki Greckiej do zapłaty ryczałtu, którego dzienna stawka wynosi 2639,25 EUR, od dnia ogłoszenia wyroku w sprawie C-149/14 do dnia, w którym zostanie wydany wyrok w niniejszej sprawie lub do dnia wykonania wyroku wydanego w sprawie C-149/14, jeżeli nastąpi ono wcześniej, oraz, o ile rzeczona kwota nie będzie wyższa, nałożenie minimalnego ryczałtu w wysokości 1 310 000 EUR;

obciążenie Republiki Greckiej kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

1.    Na podstawie art. 260 ust. 1 TFUE Republika Grecka jest zobowiązana do podjęcia środków koniecznych do zastosowania się do wyroku Trybunału w sprawie C-149/14. Niemniej jednak Republika Grecka nie podjęła wszystkich środków koniecznych do zastosowania się do sentencji rzeczonego wyroku. W szczególności Republika Grecka nie ustanowiła programów działania dotyczących stref zagrożenia charakteryzujących się obecnością zbiorników wód powierzchniowych i gruntowych zanieczyszczonych azotanami pochodzenia rolniczego. W konsekwencji Komisja postanowiła wnieść do Trybunału niniejszą skargę.

2.    W swojej skardze Komisja wnosi do Trybunału o zobowiązanie Republiki Greckiej do zapłaty ryczałtu, którego dzienna stawka wynosi 2639,25 EUR, i okresowej kary pieniężnej, której dzienna stawka wynosi 23 753,25 EUR. Kwoty ryczałtu i okresowej kary pieniężnej zostały obliczone z uwzględnieniem wagi i czasu trwania naruszenia, a także skutku odstraszającego na podstawie zdolności płatniczej wspomnianego państwa członkowskiego.

____________

1 EU:C:2015:264.