Language of document :

Žaloba podaná 11. apríla 2019 – Európska komisia/Helénska republika

(vec C-298/19)

Jazyk konania: gréčtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Európska komisia (v zastúpení: M. Konstantinidis a E. Manhaeve, splnomocnení zástupcovia)

Žalovaná: Helénska republika

Návrhy žalobkyne

Žalobkyňa navrhuje, aby Súdny dvor:

rozhodol, že Helénska republika si tým, že neprijala všetky potrebné opatrenia, ktoré vyplývajú z rozsudku vydaného Súdnym dvorom 23. apríla 2015 vo veci C-149/14, Komisia/Helénska republika1 , nesplnila povinnosti, ktoré jej vyplývajú z článku 260 ods. 1 ZFEÚ;

uložil Helénskej republike povinnosť zaplatiť navrhované penále vo výške 23 735,25 eura za každý deň omeškania s plnením povinností vyplývajúcich z rozsudku vydaného vo veci C-149/14, od dňa vyhlásenia rozsudku vo vyššie uvedenej veci do dňa splnenia povinností vyplývajúcich z rozsudku vydaného v tej istej veci;

uložil Helénskej republike povinnosť zaplatiť dennú paušálnu sumu vo výške 2 639,25 eura od dátumu vyhlásenia rozsudku vo veci C-149/14 do dátumu vyhlásenia rozsudku v tejto veci alebo do dátumu splnenia povinností vyplývajúcich z rozsudku vo veci C-149/14, pokiaľ k tomu dôjde skôr a za predpokladu, že vyššie uvedená suma nie je vyššia, uložiť minimálnu paušálnu sumu vo výške 1 310 000 eur;

zaviazal Helénsku republiku na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Podľa článku 260 ods. 1 ZFEÚ má Helénska republika povinnosť prijať opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s rozsudkom Súdneho dvora vo veci C-149/14. Helénska republika však neprijala všetky opatrenia nevyhnutné na dosiahnutie súladu s výrokovom uvedeného rozsudku. Konkrétne Helénska republika nestanovila akčné programy vo vzťahu k ohrozeným oblastiam, ktoré sa vyznačujú výskytom povrchových alebo podzemných vôd, ktoré sú znečistené dusičnanmi z poľnohospodárskych zdrojov. Komisia sa preto rozhodla podať žalobu na Súdny dvor.

Komisia sa svojou žalobou domáha, aby Súdny dvor uložil Helénskej republike povinnosť zaplatiť dennú paušálnu sumu vo výške 2 639,25 eura. Výška paušálnej sumy a penále bola vypočítaná s prihliadnutím na závažnosť a dĺžku trvania porušenia povinnosti, ako aj odrádzajúceho účinku, v závislosti od finančnej kapacity tohto členského štátu.

____________

1 EU:C:2015:264.