Language of document :

Talan väckt den 11 april 2019 – Europeiska kommissionen mot Republiken Grekland

(Mål C-298/19)

Rättegångsspråk: grekiska

Parter

Sökande: Europeiska kommissionen (ombud: M. Konstantinidis och E. Manhaeve)

Svarande: Republiken Grekland

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att domstolen ska

fastställa att Republiken Grekland har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 260.1 FEUF, genom att inte vidta nödvändiga åtgärder för att följa domstolens dom av den 23 april 2015 i mål C-149/14, kommissionen/Republiken Grekland1 ,

förplikta Republiken Grekland att erlägga den föreslagna sanktionsavgiften, som uppgår till 23 753,25 euro för varje dags försening av genomförandet av domen i målet C-149/14, räknat från den dag då domen i nämnda mål avkunnades till den dag då domen i samma mål genomförs,

förplikta Republiken Grekland att erlägga ett schablonbelopp per dag som uppgår till 2 639,25 euro från den dag då domen i mål C-149/14 avkunnades till den dag då domen i förevarande mål avkunnas eller till den dag då domen i mål C-149/14 genomförs, om det sker vid en tidigare tidpunkt och, förutsatt att ovannämnda belopp inte är högre än detta, förplikta samma medlemsstat att erlägga ett lägsta schablonbelopp på 1 310 000 euro,

förplikta Republiken Grekland att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Enligt artikel 260.1 FEUF är Republiken Grekland skyldig att vidta nödvändiga åtgärder för att följa domstolens dom i mål C-149/14. Republiken Grekland har emellertid underlåtit att vidta alla nödvändiga åtgärder för att följa domslutet i domen i nämnda mål. Republiken Grekland har inte infört några åtgärdsprogram med avseende på känsliga områden som kännetecknas av förekomsten av ytvatten och grundvatten som förorenats av nitrater från jordbruket. Kommissionen har således beslutat att väcka talan vid domstolen.

Kommissionen yrkar genom sin talan att domstolen ska förplikta Republiken Grekland att erlägga ett schablonbelopp per dag som uppgår till 2 639,25 euro och en sanktionsavgift per dag som uppgår till 23 753,25 euro. Schablonbeloppet och sanktionsavgiften har beräknats med beaktande av åsidosättandets omfattning och varaktighet samt av att de ska ha avskräckande verkan i förhållande till medlemsstatens ekonomiska kapacitet.

____________

1 EU:C:2015:264.