Language of document :

Преюдициално запитване от Krajský súd Trnava (Словакия), постъпило на 9 април 2019 г. — RN/Home Credit Slovakia a.s.

(Дело C-290/19)

Език на производството: словашки

Запитваща юрисдикция

Krajský súd Trnava

Страни в главното производство

Жалбоподател: RN

Ответник: Home Credit Slovakia a.s.

Преюдициален въпрос

Следва ли член 10, параграф 1, буква ж) от Директива № 2008/48/ЕО1 на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2008 година относно договорите за потребителски кредити и за отмяна на Директива 87/102/ЕИО на Съвета да се тълкува в смисъл, че договорът за потребителски кредит отговаря на изискването, предвидено в тази разпоредба, в случай че годишният процент на разходите е посочен в него не с точен процент, а като диапазон между две стойности (от—до)?

____________

1 ОВ L 133, 2008 г., стр. 66.