Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 9. aprīlī iesniedza Krajský súd Trnava (Slovēnija) – RN/Home Credit Slovakia a.s.

(Lieta C-290/19)

Tiesvedības valoda – slovēņu

Iesniedzējtiesa

Krajský súd Trnava

Pamatlietas puses

Apelācijas sūdzības iesniedzējs: RN

Atbildētāja apelācijas instancē: Home Credit Slovakia a.s.

Prejudiciālais jautājums

Vai 10. panta 1. punkta g) apakšpunkts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2008/48/EK 1 (2008. gada 23. aprīlis) par patēriņa kredītlīgumiem un ar ko atceļ Padomes Direktīvu 87/102/EEK, ir jāinterpretē tādējādi, ka patēriņa kredītlīgums atbilst minētajā tiesību normā paredzētajai prasībai gadījumā, kad faktiskā gada procentu likme tajā ir norādīta nevis kā precīza procentuālā daļa, bet kā intervāls starp divām šādām daļām (no – līdz)?

____________

1 OV 2008, L 133, 66. lpp.