Language of document :

Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Krajský súd v Trnave (Slowakije) op 9 april 2019 – RN / Home Credit Slovakia a.s.

(Zaak C-290/19)

Procestaal: Slowaaks

Verwijzende rechter

Krajský súd v Trnave

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: RN

Verwerende partij: Home Credit Slovakia a.s.

Prejudiciële vraag

Moet artikel 10, lid 1, onder g), van richtlijn 2008/48/EG1 van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2008 inzake kredietovereenkomsten voor consumenten en tot intrekking van richtlijn 87/102/EEG van de Raad aldus worden uitgelegd dat de consumentenkredietovereenkomst aan het in deze bepaling gestelde vereiste voldoet indien het daarin vermelde jaarlijkse kostenpercentage niet is aangeduid met een specifiek percentage, maar met een bereik tussen twee waarden (van - tot)?

____________

1 PB 2008, L 133, blz. 66.