Language of document :

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Krajský súd Trnava (Słowacja) w dniu 9 kwietnia 2019 r. – RN / Home Credit Slovakia a.s.

(Sprawa C-290/19)

Język postępowania: słowacki

Sąd odsyłający

Krajský súd Trnava

Strony w postępowaniu głównym

Strona powodowa: RN

Strona pozwana: Home Credit Slovakia a.s.

Pytanie prejudycjalne

Czy art. 10 ust. 1 lit. g) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/48/WE1 z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie umów o kredyt konsumencki oraz uchylającej dyrektywę Rady 87/102/EWG należy interpretować w ten sposób, że umowa o kredyt konsumencki spełnia wymóg określony w tym przepisie, jeżeli rzeczywista roczna stopa oprocentowania została w nim wskazana nie w postaci konkretnej liczby procentowej, lecz jako przedział między dwiema wartościami (od – do)?

____________

1 Dz.U. 2008, L 133, s. 66.