Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Krajský súd Trnava (Slovensko) 9. apríla 2019 – RN v. Home Credit Slovakia a.s.

(Vec C-290/19)

Jazyk konania: slovenčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Krajský súd Trnava

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: RN

Žalovaná: Home Credit Slovakia a.s.

Prejudiciálna otázka

Má sa článok 10 ods. 1 písm. g) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/48/ES1 z 23. apríla 2008 o zmluvách o spotrebiteľskom úvere a o zrušení smernice Rady 87/102/EHS vykladať tak, že zmluva o spotrebiteľskom úvere zodpovedá požiadavke uvedenej v tomto ustanovení, ak ročná percentuálna miera nákladov je v nej uvedená nie presným údajom v percentách, ale rozpätím dvoch údajov (od - do)?

____________

1 Ú. v. EÚ 2008, L 133, s. 66