Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Krajský súd v Trnave (Slovakien) den 9 april 2019 – RN mot Home Credit Slovakia a.s.

(Mål C-290/19)

Rättegångsspråk: slovakiska

Hänskjutande domstol

Krajský súd v Trnave

Parter i det nationella målet

Klagande: RN

Motpart: Home Credit Slovakia a.s.

Tolkningsfråga

Ska artikel 10.[2] g i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/48/EG1 av den 23 april 2008 om konsumentkreditavtal och om upphävande av rådets direktiv 87/102/EEG tolkas så, att ett konsumentkreditavtal uppfyller kravet i denna bestämmelse, om den effektiva räntan anges i avtalet med ett intervall mellan två värden (från – till) och inte med någon exakt procentsats?

____________

1 EUT 2008, L 133, s. 66.