Language of document :

Sag anlagt den 12. april 2019 – Europa-Kommissionen mod Den Tjekkiske Republik

(Sag C-305/19)

Processprog: tjekkisk

Parter

Sagsøger: Europa-Kommissionen (ved P. Ondrůšek og K. Talabér-Ritz, som befuldmægtigede)

Sagsøgt: Den Tjekkiske Republik

Sagsøgerens påstande

Det fastslås, at Den Tjekkiske Republik har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til artikel 13, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/31/EU 1 af 19. maj 2010 om bygningers energimæssige ydeevne ved ikke at sikre, at der i bygninger med et samlet nytteareal på over 500m2, for hvilke der er udstedt energiattester i medfør af dette direktivs artikel 12, stk. 1, og som ofte besøges af offentligheden, foretages opslag af disse energiattester.

Den Tjekkiske Republik tilpligtes at betale sagsomkostningerne.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

1.    Artikel 13, stk. 2, i direktiv 2010/31/EU indeholder en forpligtelse til at foretage opslag af energiattesten udstedt i medfør af direktivets artikel 12, stk. 1, i tilfælde, hvor en bygning har et samlet nytteareal på over 500 m2 og ofte besøges af offentligheden.

2.    Tjekkisk ret (§ 7a zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů (§ 7a i lov nr. 406/2000 om styring af energi, som ændret)) indeholder derimod en forpligtelse til at foretage opslag af energiattesten eller af et energipas til attestering af den energimæssige ydeevne, for bygninger, som alene anvendes af offentlige myndigheder. Tjekkisk ret indeholder således ikke en forpligtelse til at foretage opslag af et energipas til attestering af den energimæssige ydeevne i tilfælde, hvor disse bygninger anvendes af andre organer end offentlige myndigheder og ofte besøges af offentligheden. Den krævede lovgivning er stadig kun i den forberedende fase.

3.    Den Tjekkiske Republik har derfor ikke sikret, at der i bygninger med et samlet nytteareal på over 500 m2, for hvilke der er udstedt energiattester i medfør af direktivets artikel 12, stk. 1, og som ofte besøges af offentligheden, foretages opslag af disse energiattester, og har derfor tilsidesat sine forpligtelser i henhold til direktivets artikel 13, stk. 2.

____________

1 EUT 2010, L 153, s. 13.