Language of document :

12. aprillil 2019 esitatud hagi – Euroopa Komisjon versus Tšehhi Vabariik

(kohtuasi C-305/19)

Kohtumenetluse keel: tšehhi

Pooled

Hageja: Euroopa Komisjon (esindajad: P. Ondrůšek, K. Talabér-Ritz)

Kostja: Tšehhi Vabariik

Hageja nõuded

Hageja palub Euroopa Kohtul:

tuvastada, et kuna Tšehhi Vabariik ei ole taganud, et energiamärgised pannakse välja hoonetele, mille kasulik põrandapind on üle 500 m2, mida inimesed sageli külastavad ning millele on väljastatud energiamärgis Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. mai 2010. aasta direktiivi 2010/31/EL hoonete energiatõhususe kohta1 artikli 12 lõike 1 alusel, on Tšehhi Vabariik rikkunud selle direktiivi artikli 13 lõikest 1 tulenevaid kohustusi;

mõista kohtukulud välja Tšehhi Vabariigilt.

Väited ja peamised argumendid

1.    Direktiivi 2010/31/EL artikli 13 lõikes 2 on ette nähtud kohustus panna direktiivi artikli 12 lõike 1 alusel väljastatud energiamärgis välja, kui hoone kasulik põrandapind on üle 500 m2 ja inimesed seda sageli külastavad.

2.    Tšehhi õiguses (§ 7a zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů (energiakorralduse seaduse, muudetud redaktsioonis, § 7a)) on aga nähtud ette kohustus panna energiamärgis või energiatõhususe pass välja hoonetele, kus asuvad riigiasutused. Tšehhi õiguses ei ole seega sätestatud kohustust panna energiatõhususe pass välja olukordades, kus neis hoonetes asuvad muud asutused kui riigiasutused ja mida inimesed sageli külastavad. Vajalik seadusemuudatus on alles ette valmistamisel.

3.    Seega ei ole Tšehhi Vabariik taganud, et energiamärgised pannakse välja hoonetele, mille kasulik põrandapind on üle 500 m2, mida inimesed sageli külastavad ning millele on väljastatud energiamärgis kõnealuse direktiivi artikli 12 lõike 1 alusel, ning seeläbi on Tšehhi Vabariik rikkunud selle direktiivi artikli 13 lõikest 1 tulenevaid kohustusi.

____________

1 ELT 2010, L 153, lk 13.