Language of document :

Prasība, kas celta 2019. gada 12. aprīlī – Eiropas Komisija/Čehijas Republika

(Lieta C-305/19)

Tiesvedības valoda – čehu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Eiropas Komisija (pārstāvji: P. Ondrůšek, K. Talabér-Ritz)

Atbildētāja: Čehijas Republika

Prasījumi

Prasītājas prasījumi Tiesai ir šādi:

atzīt, ka nenodrošinot, ka ēkās, kuru kopējā izmantojamā platība pārsniedz 500m2 un attiecībā uz kurām ir izdots energoefektivitātes sertifikāts saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2010/31/ES (2010. gada 19. maijs) par ēku energoefektivitāti 1 12. panta 1. punktu, un kuras sabiedrība plaši apmeklē, ir jāizvieto energoefektivitātes sertifikāts, Čehijas Republika nav izpildījusi šīs direktīvas 13. panta 2. punktā paredzētos pienākumus;

piespriest Čehijas Republikai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

1.    Direktīvas 2010/31/ES 13. panta 2. punktā ir paredzēts pienākums izvietot energoefektivitātes sertifikātu, kas izdots saskaņā ar šīs direktīvas 12. panta 1. punktu, ja ēkas, kuru kopējā izmantojamā platība pārsniedz 500m2, plaši apmeklē sabiedrība.

2.    Taču Čehijas tiesībās (§ 7a zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů (Likuma Nr. 406/2000 par enerģētikas pārvaldību, grozīts, 7a. pants)) ir paredzēts pienākums izvietot energoefektivitātes sertifikātu vai energoefektivitātes pasi tikai ēkās, kurās atrodas valsts iestādes. Čehijas tiesībās tātad nav paredzēts pienākums izvietot energoefektivitātes pasi situācijās, kurās šajās ēkās atrodas struktūras, kuras nav valsts iestādes un kuras plaši apmeklē sabiedrība. Nepieciešamie tiesību akti joprojām ir sagatavošanas stadijā.

3.    Līdz ar to Čehijas Republika nav nodrošinājusi, ka ēkās, kuru kopējā izmantojamā platība pārsniedz 500m2 un attiecībā uz kurām ir izdots energoefektivitātes sertifikāts saskaņā šīs direktīvas 12. panta 1. punktu, un kuras sabiedrība plaši apmeklē, ir jāizvieto energoefektivitātes sertifikāts, un tātad nav izpildījusi minētās direktīvas 13. panta 2. punktā paredzētos pienākumus.

____________

1 OV 2010 L 153, 13. lpp.