Language of document :

Žaloba podaná 12. apríla 2019 – Európska komisia/Česká republika

(vec C-305/19)

Jazyk konania: čeština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Európska komisia (v zastúpení: P. Ondrůšek, K. Talabér-Ritz, splnomocnení zástupcovia)

Žalovaná: Česká republika

Návrhy žalobkyne

určiť, že Česká republika si tým, že nezabezpečila, aby boli v budovách s celkovou úžitkovou plochou nad 500 m2, pre ktoré bol vydaný energetický certifikát podľa článku 12 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/31/EÚ1 z 19. mája 2010 o energetickej hospodárnosti budov a ktoré verejnosť často navštevuje, vystavené energetické certifikáty, nesplnila svoje povinnosti, ktoré jej vyplývajú z článku 13 ods. 2 tejto smernice,

uložiť Českej republike povinnosť nahradiť trovy konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

1.    Článok 13 ods. 2 smernice 2010/31/EÚ ukladá povinnosť vystaviť energetický certifikát vydaný v súlade s článkom 12 ods. 1 smernice v prípade, ak budovu s úžitkovou plochou nad 500 m2 často navštevuje verejnosť.

2.    České právo [§7 zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů (§7 zákona č. 406/2000 Sb. o energetickej hospodárnosti, v znení neskorších predpisov)] však ukladá povinnosť vystaviť energetický certifikát, resp. preukaz pre tieto budovy len v prípade, že ich využíva orgánom verejnej moci. České právo teda neukladá povinnosť vystaviť energetický preukaz v situáciách, keď tieto budovy využívajú iné subjekty než orgány verejnej moci a často ich navštevuje verejnosť. Potrebná legislatívna úprava sa zatiaľ pripravuje.

3.    Česká republika teda nezabezpečila, aby boli v budovách s celkovou úžitkovou plochou nad 500 m2, pre ktoré bol vydaný energetický certifikát podľa článku 12 ods. 1 smernice a ktoré verejnosť často navštevuje, vystavené energetické certifikáty a nesplnila si tak svoje povinnosti, ktoré jej vyplývajú z článku 13 ods. 2 smernice.

____________

1 Ú. v. EÚ L 153, 2010, s. 13.