Language of document :

Talan väckt den 12 april 2019 – Europeiska kommissionen mot Republiken Tjeckien

(Mål C-305/19)

Rättegångsspråk: tjeckiska

Parter

Sökande: Europeiska kommissionen (ombud: P. Ondrůšek, K. Talabér-Ritz)

Svarande: Republiken Tjeckien

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att domstolen ska

fastställa att Republiken Tjeckien har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 13.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/31/EU1 av den 19 maj 2010 om byggnaders energiprestanda genom att inte säkerställa att energicertifikat anslås i byggnader som har en total användbar golvyta på över 500 m2 och som ofta besöks av allmänheten och för vilka ett energicertifikat utfärdats enligt artikel 12.1 i det direktivet, och

förplikta Republiken Tjeckien att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

1. Enligt artikel 13.2 i direktiv 2010/31/EU ska energicertifikatet visas på en framträdande plats som är klart synlig för allmänheten om en total användbar golvyta på över 500 m2 i en byggnad, för vilken ett energicertifikat har utfärdats i enlighet med artikel 12.1, ofta besöks av allmänheten.

2. Tjeckisk rätt (artikel 7a i lag nr 406/2000 om energibesparingar (zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií), i dess ändrade lydelse) innehåller emellertid endast en skyldighet att anslå energicertifikatet för byggnader som används av en offentlig myndighet. Tjeckisk rätt innehåller således inte någon skyldighet att anslå energicertifikatet i fall där byggnaderna används av enheter som inte är offentliga myndigheter men ofta besöks av allmänheten. Den nödvändiga lagstiftningen är för närvarande endast under utarbetande.

3. Republiken Tjeckien har således inte säkerställt att energicertifikat anslås i byggnader som har en total användbar golvyta på över 500 m2 och som ofta besöks av allmänheten och för vilka ett energicertifikat utfärdats enligt artikel 12.1 i direktivet och har följaktligen underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 13.2 i direktivet.

____________

1 EUT L 153, 2010, s. 13.