Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 20 marca 2019 r. – Komisja Europejska / Republika Cypryjska

(Sprawa C-248/19)

Język postępowania: grecki

Strony

Strona skarżąca: Komisja Europejska (przedstawiciele: D. Triantafyllou i E. Manhaeve)

Strona pozwana: Republika Cypryjska

Żądania strony skarżącej

Skarżąca wnosi do Trybunału o stwierdzenie, że:

–    nie zapewniając wyposażenia w system zbierania 31 aglomeracji (Aradippou, Ipsonas, Dali, Varoklini, Deryneia, Sotira, Xylofagou, Pervolia, Kolossi, Poli Chrysochous, Leivadia, Dromolaxia, Pera Chorio-Nisou, Liopetri, Avgorou, Paliometocho, Kiti, Frenaros, Ormideia, Kokkinotrimithia, Trachoni, Episkopi, Xylotympou, Pano Polemidia, Pyla, Lympia, Parekklisia, Kakopetria, Achna, Meneou i Pyrgos) zgodnie z art. 3 i załącznikiem I część A do dyrektywy [91/271/EWG], oraz

–    nie zapewniając, by w tych samych aglomeracjach ścieki komunalne przed odprowadzeniem były poddane wtórnemu oczyszczaniu lub innemu równie skutecznemu oczyszczaniu zgodnie z art. 4, 10 i 15 oraz załącznikiem I części B i D do dyrektywy [91/271/EWG],

Republika Cypryjska uchybiła zobowiązaniom ciążącym na niej na mocy art. 3, 4, 10 i 15 oraz załącznika I do dyrektywy 91/271/EWG1 dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych;

oraz o

obciążenie Republiki Cypryjskiej kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

1.    W braku zintegrowanego i funkcjonalnego systemu zbierania Republika Cypryjska nie dochowała terminu upływającego w dniu 31 grudnia 2012 r. określonego dyrektywą 91/271/EWG dotyczącą oczyszczania ścieków komunalnych (przedłużonego traktatem o przystąpieniu Republiki Cypryjskiej do Unii Europejskiej) w odniesieniu do zbierania (art. 3) i w związku z tym wtórnego oczyszczania ścieków (art. 4) oraz infrastruktury i kontroli w zakresie takiego oczyszczania (art. 10 i 15) w czterech aglomeracjach o równoważnej liczbie mieszkańców powyżej 10 000.

2.    W braku zintegrowanego i funkcjonalnego systemu zbierania Republika Cypryjska nie dochowała terminu upływającego w dniu 31 grudnia 2012 r. określonego dyrektywą 91/271/EWG dotyczącą oczyszczania ścieków komunalnych (przedłużonego traktatem o przystąpieniu Republiki Cypryjskiej do Unii Europejskiej) w odniesieniu do zbierania (art. 3) i w związku z tym wtórnego oczyszczania ścieków (art. 4) oraz infrastruktury i kontroli w zakresie takiego oczyszczania (art. 10 i 15) w 27 aglomeracjach o równoważnej liczbie mieszkańców od 2000 do 10 000.

____________

1 Dyrektywa Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych (Dz.U. 1991, L 135, s. 40).