Language of document :

Жалба, подадена на 14 февруари 2019 г. от China Construction Bank Corp. срещу решението на Общия съд (девети състав), постановено на 6 декември 2018 г. по дело T-665/17 — China Construction Bank/EUIPO

(Дело C-115/19 P)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: China Construction Bank Corp. (представители: A. Carboni, J. Gibbs, Solicitors)

Други страни в производството: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост, Groupement des cartes bancaires

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Съда да:

отмени решението на Общия съд от 6 декември 2018 г. по дело T-665/17,

постанови окончателно решение по член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) 2017/10011 или, при условията на евентуалност, да върне делото на Общия съд, и

осъди EUIPO и встъпилите страни в това производство по обжалване да понесат направените от тях съдебни разноски и да заплатят направените от жалбоподателя разноски по това производство, както и тези в производството пред Общия съд по дело T-665/17.

Основания и основни доводи

Жалбоподателят изтъква три основания за обжалване на оспореното решение, които са, че Общият съд:

е нарушил член 8, параграф 1, буква б) от Регламента относно марката на ЕС, и

не е изложил мотиви за постановеното от него, че по-ранната марка, на която се позовава встъпилата страна („по-ранната марка“), има силно изразен отличителен характер във връзка с „финансови дела, парични дела, банкови дела“ и/или

е изопачил фактите във връзка с преценката си както на по-ранната марка, така и на оспорената марка, и когато е направил горепосочения извод за силно изразения отличителен характер.

Твърдението на жалбоподателя за нарушение на член 8, параграф 1, буква б) може по-нататък да бъде подразделено с оглед на следните грешки, допуснати от Общия съд в неговата преценка по делото:

Общият съд е взел предвид репутацията на по-ранната марка на първия етап от преценката за сходството между марките, както и когато е извършвал цялостната преценка на вероятността от объркване, което е неправилен подход и е довело до недопустимо „двойно отчитане“,

Общият съд погрешно е третирал по-ранната марка и оспорената марка, сякаш и двете са по същество словни марки, като не е обърнал достатъчно внимание на тяхното фигуративно естество, и това е засегнато неблагоприятно преценката както на визуалните, така и на звуковите прилики между разглежданите марки и относителната тежест, която трябва да се придаде на всяка от тях,

Общият съд е допуснал редица грешки във връзка с идентифицирането на услугите от клас 36, поради което е постановил, че по-ранната марка е имала добра репутация и следователно — отличителен характер, и

в резултат както на гореописаните грешки, така и на невземането предвид на допълнителни важни фактори, Общият съд не е провел надлежна цялостната преценка на вероятността от объркване между по-ранната марка и оспорената марка.

____________

1 Регламент (EC) 2017/1001 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2017 година относно марката на Европейския съюз (OВ L 154, 2017 г., стр. 1).