Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 14. února 2019 China Construction Bank Corp proti rozsudku Tribunálu (devátého senátu) vydanému dne 6. prosince 2018 ve věci T-665/17, China Construction Bank v. EUIPO

(Věc C-115/19 P)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: China Construction Bank Corp. (zástupkyně: A. Carboni, J. Gibbs, solicitors)

Další účastník řízení: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví, Groupement des cartes bancaires

Návrhová žádání účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek (dále jen „navrhovatelka“) navrhuje, aby Soudní dvůr:

zrušil rozsudek Tribunálu ze dne 6. prosince 2018 ve věci T-665/17;

vydal konečné rozhodnutí ve vztahu k čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) 2017/10011 nebo podpůrně rozhodl, že se věc vrací Tribunálu, a

rozhodl, že EUIPO a případní vedlejší účastníci řízení o tomto kasačním opravném prostředku ponesou vlastní náklady řízení a nahradí navrhovatelce náklady tohoto řízení a řízení před Tribunálem ve věci T-665/17.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

Navrhovatelka vznáší tři důvody kasačního opravného prostředku ve vztahu k napadenému rozhodnutí, které spočívají v tom, že Tribunál:

porušil čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení o ochranné známce Evropské unie a

nezdůvodnil závěr, že starší ochranná známka vedlejšího účastníka řízení (dále jen „starší ochranná známka“) má zvýšenou rozlišovací způsobilost ve vztahu k „finančním službám, měnovým a peněžním službám, bankovním službám“, nebo

zkreslil skutkové okolnosti jak v souvislosti s posouzením starší ochranné známky a namítané ochranné známky, tak při učinění závěru o zvýšené rozlišovací způsobilosti.

Důvod kasačního opravného prostředku uplatněný navrhovatelkou, který se týká porušení čl. 8 odst. 1 písm. b) lze dále rozdělit na následující pochybení, kterých se Tribunál dopustil při posuzování daného případu:

Tribunál zohlednil dobré jméno starší ochranné známky v první fázi posuzování podobnosti ochranných známek, jakož i při globálním posouzení nebezpečí záměny, což byl nesprávný přístup a vedl k nepřípustnému „dvojímu započtení“;

Tribunál nesprávně přistupoval ke starší ochranné známce i k namítané ochranné známce, jako kdyby se v zásadě jednalo o slovní ochranné známky, přičemž nedostatečně zohlednil jejich obrazovou povahu, čímž bylo negativně ovlivněno posouzení jak vzhledové, tak fonetické podobnosti předmětných ochranných známek a relativní váhy, která jim měla být přisouzena;

Tribunál se dopustil několika pochybení v souvislosti s vymezením služeb ve třídě 36, ve vztahu k nimž konstatoval, že starší ochranná známka má dobrou pověst, a proto i rozlišovací způsobilost, a

jak v důsledku výše uvedených pochybení, tak v důsledku nezohlednění dalších důležitých faktorů Tribunál neprovedl řádné globální posouzení nebezpečí záměny mezi starší ochrannou známkou a namítanou ochrannou známkou.

____________

1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001 ze dne 14. června 2017 o ochranné známce Evropské unie (Úř. věst. 2017, L 154, s. 1).