Language of document :

China Construction Bank Corp.-i 14. veebruaril 2019 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (üheksas koda) 6. detsembri 2018. aasta otsuse peale kohtuasjas T-665/17: China Construction Bank versus EUIPO

(kohtuasi C-115/19 P)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Apellant: China Construction Bank Corp. (esindajad: solicitor A. Carboni ja solicitor J. Gibbs)

Teised menetlusosalised: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet, Groupement des cartes bancaires

Apellandi nõuded

tühistada Üldkohtu 6. detsembri 2018. aasta otsus kohtuasjas T-665/17;

teha lõplik otsus seoses määruse (EL) 2017/10011 artikli 8 lõike 1 punktiga b või teise võimalusena saata asi tagasi Üldkohtule ja

jätta EUIPO ja kõigi menetlusse astujate kohtukulud nende enda kanda ning mõista neilt välja apellandi kohtukulud käesolevas menetluses ja Üldkohtu menetluses kohtuasjas T-665/17.

Väited ja peamised argumendid

Vaidlustatud otsuse peale esitatud apellatsioonkaebuse põhjenduseks esitab apellant kolm väidet, et Üldkohus:

rikkus Euroopa Liidu kaubamärgi määruse artikli 8 lõike 1 punkti b, ja

jättis põhjendamata oma järelduse, et menetlusse astuja varasemal kaubamärgil, millele tugineti, („varasem kaubamärk“) on tugev eristusvõime seoses „rahanduse, valuutarahanduse, pangandusega“, ja/või

moonutas fakte nii varasema kaubamärgi kui ka vastandatud kaubamärgi hindamisel ja järelduse tegemisel, et tegemist on eelmainitud tugeva eristusvõimega.

Apellandi väite artikli 8 lõike 1 punkti b rikkumise kohta võib vastavalt Üldkohtu poolt asja analüüsimisel tehtud vigadele jagada osadeks järgmiselt:

Üldkohus võttis arvesse varasema kaubamärgi mainet esimeses etapis siis, kui ta hindas kaubamärkide sarnasust, ja ka segiajamise tõenäosuse igakülgsel hindamisel, mis on vale lähenemine ja mille tulemuseks on lubamatu „topeltarvestamine“;

Üldkohus käsitas ekslikult nii varasemat kaubamärk kui ka vastandatud kaubamärki nii, nagu oleksid need põhimõtteliselt sõnamärgid, ning ei pööranud piisavalt tähelepanu nende kujutisosadele, mis mõjutas negatiivselt asjaomaste kaubamärkide nii visuaalse kui ka kõlalise sarnasuse hindamist ja viimati mainitud asjaoludele omistatavat suhtelist kaalu;

Üldkohus tegi mitu viga nende teenuste määratlemisel, mis kuuluvad klassi 36 ja millega seoses ta otsustas, et varasem kaubamärk on mainekas ja eristusvõimeline, ja

nii eelviidatud vigadest tulenevalt kui ka täiendavate oluliste asjaolude eiramise tõttu ei hinnanud Üldkohus nõuetekohaselt igakülgset varasema kaubamärgi ja vastandatud kaubamärgi segiajamise tõenäosust.

____________

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. juuni 2017. aasta määrus (EL) 2017/1001 Euroopa Liidu kaubamärgi kohta (ELT 2017, L 154, lk 1).