Language of document :

Valitus, jonka China Construction Bank Corp. on tehnyt 14.2.2019 asiassa T-665/17, China Construction Bank v. Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO) 6.12.2018 annetusta tuomiosta

(asia C-115/19)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Valittaja: China Construction Bank Corp. (edustajat: A. Carboni ja J. Gibbs, solicitors)

Muu osapuoli: Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO)

Vaatimukset

Valittaja vaatii, että unionin tuomioistuin

kumoaa asiassa T-665/17 6.12.2018 annetun unionin yleisen tuomioistuimen tuomion

antaa lopullisen tuomion asetuksen (EU) 2017/10011 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa noudattaen tai vaihtoehtoisesti palauttaa asian unionin yleiseen tuomioistuimeen

määrää EUIPO:n ja mahdolliset väliintulijat vastaamaan omista oikeudenkäyntikuluistaan ja velvoittaa ne korvaamaan valittajalle tästä menettelystä ja unionin yleisessä tuomioistuimessa asian T-665/17 käsittelystä aiheutuneet oikeudenkäyntikulut

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Valittaja vetoaa valituksensa tueksi kolmeen valitusperusteeseen, jotka perustuvat siihen, että unionin yleinen tuomioistuin

on rikkonut tavaramerkkiasetuksen 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa,

ei ole perustellut kantaansa, jonka mukaan väliintulijan aikaisemmalla tavaramerkillä, johon on vedottu (jäljempänä aikaisempi tavaramerkki), on ”rahatalousasioita, raha-asioita ja pankkiasioita” koskeva huomattava erottamiskyky , ja/tai

on ottanut huomioon vääristyneellä tavalla tosiasiat arvioidessaan aikaisempaa tavaramerkkiä ja väitteen kohteena olevaa tavaramerkkiä sekä todetessaan huomattavan erottamiskyvyn.

Valitusperuste, joka koskee 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomista, voidaan jakaa seuraaviin unionin yleisen tuomioistuimen tekemiin arviointivirheisiin:

unionin yleinen tuomioistuin on ottanut aikaisemman tavaramerkin maineen huomioon tavaramerkkien samankaltaisuutta koskevassa ensimmäisessä arvioinnissa ja sekaannusvaaraa koskevassa kokonaisarvioinnissa, mikä on ollut virheellinen lähestymistapa ja johtanut ”kaksinkertaiseen huomioimiseen”, jota ei voida hyväksyä

unionin yleinen tuomioistuin on virheellisesti pitänyt aikaisempaa tavaramerkkiä ja väitteen kohteena olevaa tavaramerkkiä pääasiallisesti sanamerkkeinä, ja se ei ole kiinnittänyt tarpeeksi huomiota niiden muotoon, mikä on vaikuttanut kielteisesti kyseessä olevien tavaramerkkien ulkoasun ja lausuntatavan samankaltaisuuden arviointiin ja kummallekin annettavaan painoarvoon

unionin yleinen tuomioistuin on tehnyt useita virheitä yksilöidessään palveluja, jotka kuuluvat luokkaan 36, jonka osalta se on katsonut, että aikaisempi tavaramerkki oli tunnettu ja näin ollen erottamiskykyinen

edellä mainittujen virheiden ja muiden tärkeiden seikkojen huomiotta jättämisen vuoksi unionin yleinen tuomioistuin ei ole tehnyt asianmukaista kokonaisarviota aikaisemman tavaramerkin ja väitteen kohteena olevan tavaramerkin välisestä sekaannusvaarasta.

____________

1 Euroopan unionin tavaramerkistä 14.6.2017 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2017/1001 (EUVL 2017, L 154, s. 1).