Language of document :

Žalba koju je 14. veljače 2019. podnio China Construction Bank Corp. protiv presude Općeg suda (deveto vijeće) od 6. prosinca 2018. u predmetu T-665/17, China Construction Bank protiv EUIPO-a

(predmet C-115/19 P)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Žalitelj: China Construction Bank Corp. (zastupnici: A. Carboni, J. Gibbs, Solicitors)

Druge stranke u postupku: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo, Groupement des cartes bancaires

Žalbeni zahtjev

Žalitelj od Suda zahtijeva da:

ukine presudu Općeg suda od 6. prosinca 2018. u predmetu T-665/17;

donese konačnu odluku u pogledu članka 8. stavka 1. točke (b) Uredbe (EU) 2017/10011 ili da podredno vrati predmet Općem sudu, i

naloži     EUIPO-u i svim intervenijentima u ovom žalbenom postupku snošenje vlastitih troškova i troškova žalitelja nastalih u ovom postupku i u postupku pred Općim sudom u predmetu T-665/17.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

Žalitelj iznosi tri žalbena razloga protiv pobijane presude, u kojima se navodi da je Opći sud:

povrijedio članak 8. stavak 1. točku (b) Uredbe (EU) 2017/1001; i

nije obrazložio svoj zaključak u skladu s kojim je raniji žig na koji se poziva intervenijent (u daljnjem tekstu: raniji žig) imao povećan razlikovni karakter u pogledu „financijskih, monetarnih i bankovnih poslova”, i/ili

iskrivio činjenice prilikom ocjene ranijeg i spornog žiga, kao i prilikom donošenja navedenog zaključka o povećanom razlikovnom karakteru.

Žaliteljev žalbeni razlog koji se temelji na povredi članka 8. stavka 1. točke (b) može se dalje podijeliti na sljedeće pogreške koje je Opći sud počinio u svojoj ocjeni predmeta:

Opći sud uzeo je u obzir ugled ranijeg žiga u prvoj fazi ocjene sličnosti žigova, kao i prilikom opće ocjene vjerojatnosti dovođenja u zabludu te je time primijenio pogrešan pristup koji je doveo do nedopustivog „dvostrukog uračunavanja”;

Opći sud pogrešno je smatrao da su raniji i sporni žig u bitnome verbalni žigovi, ne uzimajući dovoljno u obzir njihovu figurativnu prirodu, što je negativno utjecalo na ocjenu vizualnih i auditivnih sličnosti predmetnih žigova, kao i na važnost koju treba dati svakoj od tih sličnosti;

Opći sud počinio je nekoliko pogrešaka prilikom određivanja usluga iz razreda 36. u odnosu na koje je smatrao da raniji žig uživa ugled i stoga razlikovni karakter, i

iz prethodno navedenih pogrešaka i iz činjenice da Opći sud nije uzeo u obzir druge bitne čimbenike, proizlazi da on nije na primjeren način proveo opću ocjenu vjerojatnosti dovođenja u zabludu između ranijeg i spornog žiga.

____________

1 Uredba (EU) 2017/1001 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2017. o žigu Europske unije (SL 2017., L 154, str. 1.)