Language of document :

A Törvényszék (kilencedik tanács) T-665/17. sz., China Construction Bank kontra EUIPO ügyben 2018. december 6-án hozott ítélete ellen a China Construction Bank Corp. által 2019. február 14-én benyújtott fellebbezés

(C-115/19. P. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Fellebbező: China Construction Bank Corp. (képviselők: A. Carboni, J. Gibbs solicitorok)

A többi fél az eljárásban: az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO), Groupement des cartes bancaires

A fellebbező kérelmei

A fellebbező azt kéri, hogy a Bíróság:

helyezze hatályon kívül a Törvényszék T-665/17. sz. ügyben 2018. december 6-án hozott ítéletét;

hozzon jogerős ítéletet az (EU) 2017/1001 rendelet (a továbbiakban: EUVR)1 8. cikke (1) bekezdésének b) pontját illetően, vagy másodlagosan, utalja vissza az ügyet a Törvényszék elé, és

az EUIPO-t és a jelen fellebbezési eljárásba esetlegesen beavatkozó feleket kötelezze a saját költségeik, valamint és a fellebbezőnek a jelen eljárással és a T-665/17. sz. ügyben a Törvényszék előtti eljárással kapcsolatos költségeinek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A fellebbező három fellebbezési jogalapot terjeszt elő a megtámadott határozatot illetően, amelyek azon alapulnak, hogy a Törvényszék:

megsértette az EUVR 8. cikke (1) bekezdésének b) pontját; és

nem indokolta azon megállapítását, hogy a beavatkozó korábbi hivatkozott védjegye (a továbbiakban: „korábbi védjegy”) erőteljes megkülönböztető képességgel rendelkezik a „pénzügyek, bankügyletek, banki szolgáltatások” tekintetében; illetve

elferdítette a tényeket mind a korábbi védjegy és az ellentartott védjegy értékelését illetően, mind az említett erőteljes megkülönböztető képességre vonatkozó említett megállapítást illetően.

A fellebbezőnek a 8. cikk (1) bekezdése b) pontjának megsértésére vonatkozó jogalapja a Törvényszék által az ügy értékelése során vétett alábbi hibákra osztható:

a Törvényszék a korábbi védjegy hírnevét a védjegyek hasonlóságára vonatkozó értékelés első szakaszában és az összetéveszthetőség átfogó értékelésének elvégzése során is figyelembe vette, ami téves megközelítés volt, és „kettős figyelembevételt” eredményezett, ami megengedhetetlen;

a Törvényszék tévesen kezelte mind a korábbi, mind az ellentartott védjegyet, mintha azok alapvetően szóvédjegyek lennének, és nem tulajdonított kellő jelentőséget azok ábrás jellegének, ami hátrányos kihatással volt mind a szóban forgó védjegyek vizuális, mind azok hangzásbeli hasonlóságainak értékelésére és az azoknak tulajdonított relatív súlyra;

a Törvényszék több hibát is vétett a 36. osztályba tartozó szolgáltatások beazonosítását illetően, amelyek tekintetében azt állapította meg, hogy a korábbi védjegy jóhírnévvel, és ezáltal megkülönböztető képességgel is rendelkezik, és

mind a fenti hibák miatt, mind más fontos tényezők figyelmen kívül hagyása miatt, a Törvényszék nem megfelelő módon végezte el a korábbi védjegy és az ellentartott védjegy összetéveszthetőségének átfogó értékelését.

____________

1 Az európai uniós védjegyről szóló, 2017. június 14-i (EU) 2017/1001 európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL 2017. L 154., 1. o.)