Language of document :

Apelācijas sūdzība, ko 2019. gada 14. februārī China Construction Bank Corp. iesniedza par Vispārējās tiesas (devītā palāta) 2018. gada 6. decembra spriedumu lietā T-665/17 China Construction Bank/EUIPO

(Lieta C-115/19 P)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzēja: China Construction Bank Corp. (pārstāvji: A. Carboni, J. Gibbs, Solicitors)

Pārējie lietas dalībnieki: Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs, Groupement des cartes bancaires

Prasījumi

Apelācijas sūdzības iesniedzējas prasījumi Tiesai ir šādi:

atcelt Vispārējās tiesas 2018. gada 6. decembra spriedumu lietā T-665/17;

taisīt galīgo spriedumu attiecībā uz Regulas (ES) 2017/1001 1 8. panta 1. punkta b) apakšpunktu vai, pakārtoti, nodot lietu atpakaļ Vispārējai tiesai, un

piespriest EUIPO un ikvienai personai, kas iestājusies šajā apelācijas tiesvedībā, segt savus, kā arī atlīdzināt apelācijas sūdzības iesniedzējas tiesāšanās izdevumus šajā tiesvedībā un tiesvedībā Vispārējā tiesā lietā T-665/17.

Pamati un galvenie argumenti

Apelācijas sūdzības iesniedzēja izvirza trīs apelācijas sūdzības pamatus attiecībā uz pārsūdzēto spriedumu, proti, ka Vispārējā tiesa:

esot pārkāpusi Regulas par Eiropas Savienības preču zīmi 8. panta 1. punkta b) apakšpunktu, un

neesot norādījusi pamatojumu savam konstatējumam, ka agrākai personas, kas iestājusies lietā, preču zīmei, uz kuru tā atsaukusies (turpmāk tekstā – “agrākā preču zīme”), ir paaugstināta atšķirtspēja attiecībā uz “finanšu lietām, darījumiem ar naudu, banku pakalpojumiem”, un/vai

esot sagrozījusi faktus gan attiecībā uz tās vērtējumu par agrāko preču zīmi un pretstatīto preču zīmi, gan attiecībā uz minētā konstatējuma par paaugstinātu atšķirtspēju izdarīšanu.

Apelācijas sūdzības iesniedzējas izvirzītais pamats par 8. panta 1. punkta b) apakšpunkta pārkāpumu var tikt sadalīts apgalvojumos par šādām kļūdām, ko esot pieļāvusi Vispārējā tiesa šīs lietas vērtējumā:

Vispārējā tiesa esot ņēmusi vērā agrākās preču zīmes reputāciju gan pirmajā preču zīmju līdzības novērtējuma stadijā, gan visaptverošajā sajaukšanas iespējas vērtējumā, un tā esot bijusi nepareiza pieeja, kas izraisīja nepieļaujamu “divkāršu uzskaiti”;

Vispārējā tiesa kļūdaini esot aplūkojusi gan agrāko preču zīmi, gan pretstatīto preču zīmi tādā veidā, it kā tās būtībā būtu vārdiskas preču zīmes, un neesot pietiekami ņēmusi vērā to grafisko raksturu, kā rezultātā esot ticis nelabvēlīgi ietekmēts gan attiecīgo preču zīmju vizuālās līdzības, gan to fonētiskās līdzības novērtējums un tām atzīstamais īpatsvars;

Vispārējā tiesa esot pieļāvusi vairākas kļūdas, identificējot 36. klasē ietilpstošos pakalpojumus, attiecībā uz kuriem tā atzina, ka agrākajai preču zīmei ir reputācija un tātad arī atšķirtspēja, un

gan iepriekš minēto kļūdu rezultātā, gan arī tāpēc, ka tā neesot ņēmusi vērā papildu būtiskus faktorus, Vispārējā tiesa neesot veikusi atbilstošu visaptverošu vērtējumu par agrākās preču zīmes un pretstatītās preču zīmes sajaukšanas iespēju.

____________

1  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2017/1001 (2017. gada 14. jūnijs) par Eiropas Savienības preču zīmi (OV 2017, L 154, 1. lpp.).