Language of document :

Odvolanie podané 14. februára 2019: China Construction Bank Corp. proti rozsudku Všeobecného súdu (deviata komora) zo 6. decembra 2018 vo veci T-665/17, China Construction Bank/EUIPO

(vec C-115/19 P)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolateľka: China Construction Bank Corp. (v zastúpení: A. Carboni, J. Gibbs, solicitors)

Ďalší účastníci konania: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo, Groupement des cartes bancaires

Návrhy odvolateľky

Odvolateľka navrhuje, aby Súdny dvor:

zrušil rozsudok Všeobecného súdu zo 6. decembra 2018 vo veci T-665/17,

s konečnou platnosťou rozhodol podľa článku 18 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/10011 alebo subsidiárne vrátil vec Všeobecnému súdu na ďalšie konanie, a

uložil EUIPO a každému vedľajšiemu účastníkovi konania o tomto odvolaní povinnosť znášať ich vlastné trovy konania a povinnosť nahradiť odvolateľke trovy tohto konania a trovy, ktoré jej vznikli v rámci žaloby podanej na Všeobecnom súde vo veci T-665/17.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Odvolateľka uvádza proti napadnutému rozsudku tri odvolacie dôvody, ktoré sa zakladajú na tvrdení, že Všeobecný súd:

1.    porušil ustanovenia článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/1001, a

2.    neodôvodnil svoj záver, podľa ktorého staršia ochranná známka uvádzaná vedľajším účastníkom konania („staršia ochranná známa“) má zvýšenú rozlišovaciu spôsobilosť, pokiaľ ide o „bankovníctvo, menové záležitosti, bankové služby“, a/alebo

3.    skreslil skutkové okolnosti tak v rámci svojho posudzovania staršej ochrannej známky a napadnutej ochrannej známky, ako aj v rámci svojho vyššie uvedeného záveru týkajúceho sa zvýšenej rozlišovacej spôsobilosti.

Odvolací dôvod odvolateľky, ktorý spočíva na porušení článku 8 ods. 1 písm. b), možno ešte rozdeliť na viacero nesprávnych posúdení, ktorých sa dopustil Všeobecný súd v rámci svojho posúdenia veci, a to:

1.    Všeobecný súd v prvom rade pri posudzovaní podobnosti ochranných známok, ako aj pri celkovom posúdení pravdepodobnosti zámeny, zohľadnil dobré meno staršej ochrannej známky, pričom takýto postoj je nesprávny a vedie k neoprávnenému „dvojitému započítaniu“;

2.    Všeobecný súd nesprávne považoval staršiu ochrannú známku a zároveň napadnutú ochrannú známku za ochranné známky, ktoré sú najmä slovné, pričom nedostatočne zohľadnil ich obrazový charakter, čo malo negatívny vplyv na vývoj podobnosti dotknutých ochranných známok tak z vizuálneho, ako aj fonetického hľadiska, ako aj na význam, ktorý treba priradiť každému z týchto aspektov;

3.    Všeobecný súd sa dopustil viacerých nesprávnych posúdení v rámci vymedzenia služieb triedy 36, v súvislosti s ktorými konštatoval, že staršia ochranná známka má dobré meno a preto rozlišovaciu spôsobilosť, a

4.    z predchádzajúcich tvrdení, ako aj zo skutočnosti, že Všeobecný súd nezohľadnil ostatné dôležité aspekty, vyplýva, že tento súd nevykonal primeranú celkovú analýzu pravdepodobnosti zámeny medzi staršou ochrannou známkou a napadnutou ochrannou známkou.

____________

1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1001 zo 14. júna 2017 o ochrannej známka Európskej únie (Ú. v. EÚ L 154, 2017, s. 1).