Language of document :

Pritožba, ki jo je China Construction Bank Corp. vložila 14. februarja 2019 zoper sodbo Splošnega sodišča (deveti senat) z dne 6. decembra 2018 v zadevi T-665/17, China Construction Bank/EUIPO

(Zadeva C-115/19 P)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Pritožnica: China Construction Bank Corp. (zastopnici: A. Carboni, J. Gibbs, solicitors)

Drugi stranki v postopku: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO), Groupement des cartes bancaires

Predlogi

Pritožnica Sodišču predlaga, naj:

sodbo Splošnega sodišča z dne 6. decembra 2018 v zadevi T-665/17 razveljavi;

dokončno odloči na podlagi člena 8(1)(b) Uredbe (EU) 2017/10011 oziroma odloči, naj se zadeva vrne v razsojanje Splošnemu sodišču, in

EUIPO in intervenientkam v tem pritožbenem postopku naloži, naj nosijo svoje stroške in stroške pritožnice v pritožbenem postopku ter v postopku pred Splošnim sodiščem v zadevi T-665/17.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Pritožnica navaja tri pritožbene razloge zoper izpodbijano sodbo, in sicer da [je] Splošno sodišče:

kršilo člen 8(1)(b) Uredbe o blagovni znamki EU; in

ni navedlo razlogov za ugotovitev, da je imela prejšnja znamka, ki jo je uveljavljala intervenientka („prejšnja znamka“) povečan razlikovalni učinek glede „finančnih poslov, denarnih poslov, bančništva“, in/ali

izkrivilo dejstva glede presoje prejšnje znamke in sporne znamke in glede zgornjih ugotovitev v zvezi z razlikovalnim učinkom.

Pritožbeni razlog pritožnice glede kršitve člena 8(1)(b) je mogoče razdeliti na naslednje napake, ki jih je pri presoji zadeve storilo Splošno sodišče:

Splošno sodišče je upoštevalo ugled prejšnje znamke na prvi stopnji presoje podobnosti znamk in ko je na splošno presojalo verjetnost zmede, kar ni bil pravilen pristop in je predstavljal nedovoljeno ,dvojno štetje‘;

Splošno sodišče je napačno obravnavalo prejšnjo znamko in sporno znamko, kot da sta bili v bistvu besedni znamki, in ni bilo dovolj pozorno na njuno figurativno naravo, kar pa je škodljivo vplivalo na presojo vizualnih ali fonetičnih podobnosti zadevnih znamk in pomembnost, ki jo je treba dati tem podobnostim;

Splošno sodišče je storilo mnogo napak pri opredeljevanju storitev v razredu 36, zaradi katerih je menilo, da je imela prejšnja znamka ugled in posledično razlikovalni učinek, ter

Splošno sodišče glede na zgoraj navedeno in glede na to, da ni upoštevalo dodatnih pomembnih dejavnikov, ni opravilo ustrezne splošne presoje verjetnosti zmede med prejšnjo znamko in sporno znamko.

____________

1 Uredba (EU) 2017/1001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2017 o blagovni znamki Evropske unije (UL 2017, L 154, str. 1).