Language of document :

Överklagande ingett den 14 februari 2019 av China Construction Bank Corp. av den dom som tribunalen (nionde avdelningen) meddelade den 6 december 2018 i mål T-665/17, China Construction Bank mot EUIPO

(Mål C-115/19)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Klagande: China Construction Bank Corp. (ombud A. Carboni, J. Gibbs, Solicitors)

Övriga parter i målet: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet, Groupement des cartes bancaires

Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska

upphäva den dom som tribunalen meddelade den 6 december 2018 i mål T-665/17,

i första hand, slutligt avgöra målet avseende artikel 8.1 b i förordning (EU) 2017/10011 eller i andra hand, återförvisa målet till tribunalen, och

förplikta EUIPO och eventuella intervenienter i detta överklagande att bära sina rättegångskostnader och ersätta de kostnader som uppkommit för klaganden för detta förfarande och förfarandet vid tribunalen i mål T-665/17.

Grunder och huvudargument

Klaganden gör gällande tre grunder till stöd för överklagandet av den angripna domen, vilka består i att tribunalen:

åsidosatte artikel 8.1 b i förordning 2017/1001, och

underlät att motivera skälen till att det äldre varumärke som intervenienten åberopade (nedan kallat det äldre varumärket) hade förhöjd särskiljningsförmåga avseende ”finansiella tjänster, monetära tjänster, bankrörelse”, och/eller

tolkade omständigheterna felaktigt både vid bedömningen av det äldre varumärket och det omstridda varumärket och när den fastställde att det äldre varumärket hade förhöjd särskiljningsförmåga.

Klagandens grund avseende åsidosättande av artikel 8.1 b kan vidare delas upp i att tribunalen gjorde följande fel vid prövningen av målet:

tribunalen beaktade att det äldre varumärket var känt när den i det första steget bedömde huruvida varumärkena liknade varandra och när den gjorde en helhetsbedömning av risken för förväxling, vilket var felaktigt och resulterade i en otillåten ”dubbelräkning”.

tribunalen behandlade både det äldre varumärket och det omstridda varumärket som om de huvudsakligen var ordmärken och beaktade inte att de var figurmärken, vilket negativt påverkade bedömningen både av den visuella och den fonetiska likheten mellan de aktuella varumärkena och den betydelse som skulle tillmätas vart och ett av dem,

tribunalen gjorde flera fel när den angav tjänsterna i klass 36, för vilka den fann att det äldre varumärket var känt och således hade särskiljningsförmåga, och

tribunalen underlät att göra en riktig helhetsbedömning av risken för förväxling mellan det äldre varumärket och det omstridda varumärket, både som en följd av ovannämnda fel och som en följd av att tribunalen inte beaktade andra viktiga omständigheter.

____________

1 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1001 av den 14 juni 2017 om EU-varumärken (EUT L 154, 2017, s. 1).